Xử lý sai sót nội dung trên tờ thông báo phát hành hóa đơn

(eFinance Online) -  Ngày 13/6/2016, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có văn bản 3392/CT-HQTA-AC về vướng mắc sai sót nội dung trên tờ Thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 24/8/2016 Tổng cục Thuế có Công văn 3855/TCT-DNL  hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Theo Công văn số 3392/CT-HQTA-AC nêu trên: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa đã có Thông báo phát hành hóa đơn GTGT tự in số 2841 và Thông báo phát hành hóa đơn số 8844 đến cơ quan thuế nhưng ghi sai thông tin (Hóa đơn giá trị gia tăng tự in do Chi nhánh trực tiếp tạo, phát hành, sử dụng nhưng khai báo là sử dụng hóa đơn của cơ quan chủ quản) dẫn đến bị trùng mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Theo trình bày tại văn bản số 529/CV-BIDVKH ngày 05/07/2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa đã sử dụng và thực hiện đầy đủ việc kê khai nộp thuế theo đúng nghĩa vụ của người nộp thuế.
Căn cứ các quy định hiện hành và theo trình bày của Ngân hàng thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa không phải Điều chỉnh 02 Thông báo và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn tại 02 Thông báo này. Đối với các hóa đơn không dùng hết theo 02 Thông báo thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa phải thực hiện hủy hóa đơn theo quy định.
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện các sai sót trong Thông báo (Báo cáo) phát hành, in thông báo lỗi để yêu cầu Người nộp thuế hoàn chỉnh và gửi lại cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để tránh xảy ra lỗi tương tự theo đúng Khoản 3, Mục II, quy trình quản lý ấn chỉ ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 20/04/2015 của Tổng cục Thuế.

(TCT)