Xử lý thuế nhập khẩu, GTGT và thuế TTĐB đối với hàng tặng

Hỏi: Bệnh viện Nhi Trung ương có công văn đề nghị miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với 01 xe ô tô Toyota Land Cruiser đã qua sử dụng do ông Mashashi Ando, Tham tán y tế Đại sứ quán Nhật Bản tặng cho Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ảnh minh họa - nguồn: internet. Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: 

Về thuế nhập khẩu: Ngày 03/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định số 3099/QĐ-BTC miễn thuế nhập khẩu đối với chiếc xe nêu trên.

Về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt:

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng: Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt: Quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Do vậy, chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser đã qua sử dụng do ông Mashashi Ando, Tham tán y tế Đại sứ quán Nhật Bản tặng cho Bệnh viện Nhi Trung ương nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch số 100/TXNK-N/PMD ngày 05/11/2014 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bệnh viện Nhi Trung ương có trách nhiệm quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích hoặc nhượng bán sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt và bị nộp phạt theo quy định của pháp luật.

(eFinance)