Xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất

Hỏi: Công ty TNHH Maersk Việt Nam kiến nghị về tiêu chí của ô số 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK đối với hàng hóa xuất khẩu kho CFS?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ban cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Nội dung khai báo "cửa khẩu xuất khẩu" tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2012-XK hiện nay thực hiện theo quy định tại chỉ tiêu thông tin 1.1.35 và 1.1.36 mẫu số 1, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Trường hợp hàng xuất vào kho CFS, khi xuất không đúng cảng theo khai báo ban đầu thì phải điều chỉnh theo đúng quy định.

(eFinance)