Xuất hoá đơn GTGT đối với việc thuê sân đánh cầu lông

Hỏi: Chúng tôi đánh cầu lông hàng tháng tại Liên Đoàn Lao Động tỉnh, phí thuê sân 500 ngàn mỗi tháng, nhưng Liên Đoàn Lao Động tỉnh không hoạt động kinh doanh, nên chỉ đưa cho chúng tôi phiếu thu (theo mẫu QĐ 19/2006/QĐ-BTC) để thanh toán tiền mặt. Khoản chi này công ty chúng tôi đều đóng thuế TNCN. Như vậy phiếu chi tiền mặt này có hợp lệ hay không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Hoạt động này được xếp vào dịch vụ cho nên đúng theo quy định hiện hành thì Liên đoàn LĐ phải xuất hoá đơn GTGT và tính, khai nộp thuế theo quy định của pháp luật( thuế GTGT 10%, thuế TNDN 25%), không phụ thuộc vào người đi thuê sân là cá nhân hay doanh nghiệp.

Với đặc thù không phải chuyên doanh cho thuê, sân tập là tài sản đã được đầu tư rồi và thực tế là không thể hạch toán được cụ thể các khoản thuế đầu ra, thuế đầu vào cũng như không thể tính đủ được chi phí phát sinh từ việc cho thuê sân, do vậy có thể chọn phương pháp tính nộp thuế đơn giản như sau:  

1-    Thuế GTGT: Vận dụng điểm (b) khoản 1, điều 13 Thông tư số 06/2012, tính theo Biểu xác định giá trị gia tăng (do Cục thuế tỉnh ban hành căn cứ vào biểu khung GTGT do Tổng cục thuế quy định): Đối với hoạt động này thì GTGT là 50% doanh thu, thuế phải nộp = 10% x 50% doanh thu = 5% doanh thu.

2-    Thuế TNDN: Thự hiện theo khoản 5 điều 3 Thông tư số 123/2012, theo đó tiền thuế TNDN phải nộp được tính gọn là 5% doanh thu.

Như vậy, tính cả thuế GTGT và thuế TNDN là 10% doanh thu cho thuê sân. Liên đoàn lao động tỉnh cần đăng ký với cơ quan thuế để mua hoá đơn đặt in làm chứng từ thu tiền và kê khai tính nộp thuế, thay cho việc sử dụng phiếu thu (theo mẫu quy định của Bộ Tài chính).

(eFinance)