Tin học Tài chính thúc đẩy sự phát triển CNTT-TT quốc gia

CNTT ngành Tài chính không chỉ đóng vai trò làm đòn bẩy hiện đại hóa ngành Tài chính, mà còn góp phần tạo ra thị trường sản phẩm và dịch vụ CNTT để các doanh nghiệp cạnh tranh cung cấp, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy sự phát triển CNTT-TT tại Việt Nam. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng khi trả lời phỏng vấn Tạp chí Tài chính điện tử nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra đời Tin học ngành Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng.
Xin Thứ trưởng cho biết công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của cả nền kinh tế nói chung và ngành Tài chính nói riêng?
 
Trong 10 năm qua, ngành CNTT-TT của Việt Nam cũng như trên thế giới đã có những bước phát triển và thay đổi mạnh mẽ. CNTT-TT có vai trò ngày càng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội thế giới nói chung, cũng như của nước ta nói riêng. Xu hướng phát triển xã hội thông tin, kinh tế số, kinh tế tri thức ngày càng rõ nét. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy xu hướng thế giới ngày càng quan tâm chú trọng phát triển CNTT-TT, coi đây là hạ tầng, là tiền đề để tạo đà và làm cơ sở cho quản lý và phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, bền vững.
 
Việc ứng dụng và phát triển CNTT luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
 
Đến nay, tất cả các ngành, các cấp trong hệ thống cơ quan chính trị đều đã triển khai ứng dụng CNTT và đã mang lại hiệu quả rõ nét góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động của doanh nghiệp, tăng cường sự minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020 với mục tiêu tổng quát là “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chếphát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.
 
CNTT-TT được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình và là một trong những giải pháp tốt nhất để thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược nêu trên, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Để khẳng định CNTT là động lực quan trọng để phát triển kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế và góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước,ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
 
Đối với ngành Tài chính, CNTT được coi như đòn bẩy hiện đại hóa ngành Tài chính và có vai trò đặc biệt quan trọng. CNTT đã trở thành công cụ đắc lực, phục vụ công tác quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công, đặc biệt trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán giúp giảm thiểu thời gian giao dịch của người dân, doanh nghiệp với cơ quan quản lý, tiết kiệm chi phí đi lại của người dân, chi phí hành chính cho doanh nghiệp, tăng cường sự minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý.
 
Nhờ ứng dụng CNTT, tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính đều được quản lý hiệu quả, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. Hơn nữa, ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực liên quan tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ công tác trao đổi thông tin điện tử.
 
Chính vì vậy, CNTT ngành Tài chính đóng vai trò rất quan trọng không chỉ đối với riêng ngành Tài chính mà còn thúc đẩy các ngành, lĩnh vực liên quan phát triển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.
 
Tin học ngành Tài chính đã có những đóng góp gì vào sự phát triển chung của lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam, thưa Thứ trưởng?
 
Có thể nói, ngành Tài chính là một trong những ngành đi tiên phong trong việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công và đơn giản hóa thủ tục hành chính nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp góp phần vào phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.
 
Hoạt động ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan mật thiết, hàng ngày đến mọi người dân và doanh nghiệp như: hải quan, thuế, kho bạc, chứng khoán đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng CNTT của xã hội, đòi hỏi người dân phải tiếp cận và nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cấp chỉ số phát triển con người và chất lượng sống, phát triển Công dân điện tử.
 
Việc ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính còn thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc kết nối, trao đổi thông tin điện tử với ngành Tài chính. Việc đầu tư, phát triển các hệ thống thông tin trong ngành Tài chính đã góp phần tạo ra thị trường sản phẩm và dịch vụ CNTT để các doanh nghiệp cạnh tranh cung cấp, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực CNTT quốc gia, thúc đẩy sự phát triển CNTT-TT tại Việt Nam.
 
Những kết quả nêu trên đóng góp rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, trong đó có công sức rất to lớn của Cục Tin học và Thông kê tài chính - đơn vị chuyên trách về CNTT của ngành Tài chính.
 
Công nghệ thông tin ngành Tài chính sẽ phải làm gì để đáp ứng được sự phát triển của nền kinh tế trong tương lai, thưa Thứ trưởng
 
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Tài chính nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành Tài chính cần hoàn thành xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin lớn trong ngành như: Quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp, quản lý thuế tích hợp, quản lý nghiệp vụ hải quan tích hợp, quản lý chứng khoán, quản lý dự trữ nhà nước; tích hợp, đồng bộ các hệ thống thông tin tài chính theo mô hình hệ thống thông tin tài chính tích hợp.
 
Đồng thời, cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thiết lập hệ thống thông tin quản lý, tăng cường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành... nhằm quản lý tài chính công chặt chẽ và hiệu quả giúp mang lại các lợi ích to lớn trong việc cải thiện các chỉ số tài chính cũng như tạo ra dư địa tài khóa để hỗ trợ chiến lược và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Chính phủ.
 
Ngành Tài chính cần triển khai ứng dụng CNTT mạnh mẽ hơn đặc biệt trong các lĩnh vực như: thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán để phát huy thế mạnh là đầu tàu về ứng dụng CNTT trong khối các cơ quan Chính phủ. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên cho hầu hết các giao dịch với người dân, doanh nghiệp với thủ tục đơn giản, hài hòa, thống nhất, đạt chuẩn mực quốc tế dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT; áp dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và sử dụng công nghệ cao phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính nói riêng và trong công cuộc đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ công đối với người dân và doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan.
 
Bên cạnh đó, CNTT ngành Tài chính cần liên tục đổi mới kỹ thuật, công nghệ, chú trọng đầu tư vào nền tảng và kiến trúc hệ thống công nghệ để đảm bảo một kiến trúc công nghệ tiên tiến nhất, có hiệu năng và độ mở rộng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội nhằm nâng cao khả năng thích ứng của các hệ thống thông tin. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống để giảm thiểu rủi ro trong họat động của các hệ thống công nghệ thông tin mang lại niềm tin cho xã hội.
 
Thứ trưởng muốn chia sẻ điều gì tới các cán bộ làm công tác Tin học Thống kê ngành Tài chính nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập?
 
Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập hệ thống Tin học và Thống kê Tài chính, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ Tin học Thống kê ngành Tài chính với nhiều thành tích đạt được trong thời gian vừa qua trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chiến lược hiện đại hóa ngành Tài chính, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.
 
Chúc toàn thể cán bộ Tin học Thống kê ngành Tài chính phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, giữ vững vị trí là đầu tàu trong ứng dụng CNTT khối cơ quan Chính phủ, xây dựng thành công một nền Tài chính điện tử hiện đại và đóng góp ngày càng quan trọng trong việc thực hiện thành công những nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.
 
Xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới toàn thể các đồng chí!
 
Xin cảm ơn Thứ Trưởng!
 
(Huyền Thanh - thực hiện)