Dấu son 70 năm đầy gian nan và tự hào của ngành Tài chính

Cách đây 70 năm, ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã tuyên cáo về việc thành lập Chính phủ với danh sách 13 thành viên, trong đó, đồng chí Phạm Văn Đồng được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Từ đây, đánh dấu sự ra đời của ngành Tài chính.

Ảnh: TH.Ảnh: TH.
Ngày 28/8 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam. Từ đó đến nay, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, trải qua các cuộc kháng chiến gian khổ, tuy nhiên, trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, ngành Tài chính Việt Nam nói chung, từng cán bộ trong ngành nói riêng, đã không ngừng trưởng thành, phát triển, luôn phấn đấu xây dựng nền tài chính nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ toàn thắng vẻ vang, góp phần quan trọng cho việc xây dựng và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thỏ thiêng liêng của đất nước.
 
Sau năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Tài chính cùng các ngành, các cấp và nhân dân cả nước tiếp tục nỗ lực không ngừng thực hiện sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc, thiết lập nền tài chính quốc gia phù hợp với quá trình đổi mới theo xu hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
Tài chính thời kỳ đầu cách mạng tháng Tám 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp với việc ngân quỹ của chính quyền non trẻ hầu như trống rỗng, nhiêm vụ lúc này là huy động mọi nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu chi tiêu khẩn cấp và quan trọng của Chính phủ, góp phần bảo vệ và củng cổ cính quyền cách mạng mới thành lập. Để giải quyết những yêu cầu cấp thiết, ngành Tài chính đã tiến hành cải cách hệ thống thuế cũ, bãi bỏ các thứ thuế bất hợp lý và xây dựng một chế độ thuế mới. Đồng thời, bên cạnh hình thức quyên góp dựa trên tình thần tự nguyện của nhân dân, ngành Tài chính đã xây dựng chính sách huy động những nguồn thu thường xuyên, đều đặn. Chính sách tài chính như đổi mới hệ thống ngân sách, chuyển từ tài chính tập trung sang phân tán.
 
Nền tài chính giai đoạn xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam được đánh dấu bằng những cải tiến như chuyển chế độ thống nhất quản lý thu, chi sang chế độ phân cấp quản lý tài chính, ban hành các quy định về tổ chức, hoạt động của xí nghiệp nhà nước, từng bước thực hiện quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh theo phương thức kinh doanh XHCN, tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm đi đôi với thực hiện thăng bằng thu chi.
 
Bước sang giai đoạn tài chính thời kỳ trước đổi mới với thời kỳ khôi phục nền kinh tế bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh và khắc phục sự khác biệt mọi mặt giữa hai miền Nam - Bắc, vì thế, nền tài chính Việt Nam thời kỳ này là nền tài chính phục vụ khôi phục kinh tế và đảm bảo sự thống nhất hai miền Nm - Bắc. Chính sách động viên NSNN qua hình thức thuế và thu quốc doanh đã được thống nhất dần từng bước, gắn với công cuộc cải tạo XHCN và xây dựng CNXH ở cả hai miền.
 
Nền Tài chính thời kỳ đổi mới ghi nhận hai bước đột phá trong cải cách hệ thống chính sách thuế và một số loại phí, lệ phí, kết quả là thu vào NSNN tăng nhanh qua các năm, thúc đẩy sự cạnh tranh và phát triển của nền kinh tế thị trường, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
Thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế khẳng định sự chuyển mình của ngành Tài chính với những cải cách thể chế quan trọng theo hướng tập trung tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách tài chính để huy động có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tạo lập một môi trường đầu tư thống nhất, công bằng, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế. Đồng thời, hình thành đồng bộ các loại hình thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Đặc biệt, với nhiều nỗ lực hiện đại hóa ngành Tài chính, Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc hoạch định chính sách và thực thi các nghiệp vụ chuyên môn, góp phần hướng đến xây dựng một nền Tài chính điện tử hiện đại.
 
 
Theo Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế: "Bộ Tài chính là siêu Bộ, quản lý tài chính, kinh tế tổng hợp, an ninh quốc phòng, gắn liền với sứ mệnh đời sống của một đất nước. Bộ Tài chính cũng tương tự như cơ thể của con người có lúc nóng lúc lạnh, có thành công và cũng có cả những thất bại. Bộ đã đồng hành cùng 2 cuộc kháng chiến dài chống Pháp và chống Mỹ, bao vây cấm cận và trải qua cả thời kỳ đổi mới ,do đó, luôn không ngừng vận động, vượt qua khó khăn bởi không có gì là dễ dàng."
 
Quá trình xây dựng và phát triển của ngành Tài chính qua suốt chặng đường 70 năm đầy gian nan, khó khăn nhưng cũng rất tự hào, để từ đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ngành Tài chính trong sự nghiệp cách mạng của đất nước qua các thời kỳ, rút ra những bài học quý báu cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế - tài chính cấp bách trước mắt cũng như việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài của nền tài chính quốc gia giai đoạn 2015-2020.
 
(T.Hương)