Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2013

Năm 2013, là năm thứ 5 liên tiếp Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính năm 2013 (gọi tắt là ICT Index ngành Tài chính 2013).

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2013

ICT Index ngành Tài chính giúp các đơn vị thuộc hệ thống ngành Tài chính xác định được vị trí “hiện đang ở đâu” cho bản thân mình, qua đó có thể định hướng chiến lược phát triển CNTT - TT một cách hiệu quả hơn. 

ICT Index ngành Tài chính 2013 được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng.  

ICT Index ngành Tài chính 2013 được khảo sát trên 5 nhóm với 285 đối tượng gồm:   

1/ Nhóm các cơ quan trung ương của các hệ thống: 6 đối tượng.

2/ Nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực): 245 đối tượng.

3/ Nhóm các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính: 19 đối tượng.

4/ Nhóm các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính: 10 đối tượng.

5/ Nhóm các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính: 4 đối tượng. 

(Nhóm 1 và 2 tham gia tính toán và xếp hạng, dữ liệu của 3 nhóm còn lại phục vụ công tác quản lý CNTT) 

Với 68 chỉ tiêu, ICT Index ngành Tài chính 2013 tập trung vào các lĩnh vực sau:  

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT (9 chỉ tiêu).

- Ứng dụng CNTT (23 chỉ tiêu).

- Nhân lực CNTT (16 chỉ tiêu).

- Đầu tư cho CNTT (13 chỉ tiêu).

- Môi trường tổ chức - chính sách (7 chỉ tiêu). 

Trên cơ sở các số liệu thu thập được từ các nguồn tin cậy để phục vụ cho việc tính toán ICT Index ngành Tài chính 2013, chúng tôi đã rút ra được một vài số liệu phản ánh thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT ở các đơn vị thuộc ngành Tài chính từ trung ương tới địa phương. Thông qua các con số này, có thể đánh giá được phần nào thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc ngành Tài chính.

Dưới đây là chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT năm 2013 của các đơn vị thuộc ngành Tài chính từ trung ương tới địa phương:

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2013 ảnh 1

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2013 ảnh 2

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2013 ảnh 3

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2013 ảnh 4

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2013 ảnh 5

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2013 ảnh 6

>> Xem chi tiết xếp hạng tại đây.

>> Phương pháp tính toán các chỉ số ICT Index ngành Tài chính 2013.

(Ban Biên tập eFinance)