Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT trong ngành Tài chính 2011

ICT Index in Finance 2011 là năm thứ 3 được Tạp chí Tài chính điện tử - Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng hoàn chỉnh trên cơ sở các nhóm đối tượng theo Tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng.

Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT trong ngành Tài chính 2011

ICT Index in Finance 2011 được khảo sát trên 5 nhóm với 292 đối tượng gồm:  

  1. Nhóm các cơ quan trung ương của các hệ thống: 6 đối tượng.
  2. Nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc tỉnh, Cục Hải quan, Dự trữ Quốc gia các khu vực): 243 đối tượng.
  3. Nhóm các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính: 20 đối tượng.
  4. Nhóm các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính: 13 đối tượng.
  5. Nhóm các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính: 10 đối tượng.

Với 52 chỉ tiêu, ICT Index 2011 ngành Tài chính tập trung vào các lĩnh vực: hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng, môi trường tổ chức - chính sách ở các hệ thống trung ương và các hệ thống địa phương.  

Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT trong ngành Tài chính 2011 ảnh 1
Kết quả xếp hạng chung của các hệ thống ở cấp trung ương

Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT trong ngành Tài chính 2011 ảnh 2
Tốp 10 Cục Thuế đứng đầu trong Bảng xếp hạng chung các Cục Thuế

Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT trong ngành Tài chính 2011 ảnh 3
Tốp 10 Kho bạc đứng đầu trong Bảng xếp hạng các Kho bạc tỉnh, thành phố

Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT trong ngành Tài chính 2011 ảnh 4
Tốp 10 Cục Hải quan đứng đầu trong Bảng xếp hạng xếp hạng các Cục Hải quan

Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT trong ngành Tài chính 2011 ảnh 5
Tốp 10 Cục Dự trữ đứng đầu trong Bảng xếp hạng các Cục Dự trữ

Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT trong ngành Tài chính 2011 ảnh 6
Tốp 10 Sở Tài chính đứng đầu trong Bảng xếp hạng các Sở Tài chính

(Xem chi tiết xếp hạng tại đây)

(Ban Biên tập eFinance)