Xây dựng mẫu phiếu điều tra ICT Index ngành Tài chính năm 2011

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Tin học & Thống kê tài chính đã triển khai xây dựng Báo cáo thường niên về mức độ sẵn sàng phát triển ứng dụng CNTT-TT ngành Tài chính (ICT Index của ngành Tài chính) nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT-TT, quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng CNTT-TT và công tác thống kê - dự báo, hướng tới xây dựng nền Tài chính điện tử.

Xây dựng mẫu phiếu điều tra ICT Index ngành Tài chính năm 2011

Đến nay đã có 2 Báo cáo chính thức về ICT Index của ngành Tài chính được công bố (2009, 2010). Các báo cáo đã được công bố công khai trên Báo điện tử eFinance www.taichinhdientu.vn hoặc www.efinance.vn.

Năm nay, Cục Tin học & Thống kê tài chính tiếp tục triển khai ICT Index năm 2011 của ngành, nhằm 2 mục đích: Lấy số liệu chính thức của toàn ngành để tham gia Điều tra, khảo sát Vietnam ICT Index của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT; Có cơ sở luận cứ khoa học để định kỳ đánh giá thực trạng và góp phần đề xuất những giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong toàn ngành Tài chính; Tạo cơ sở dữ liệu lĩnh vực CNTT-TT của ngành Tài chính.

Trên cơ sở đó, các mẫu phiếu điều tra ICT Index của ngành Tài chính năm nay có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định chung của Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông về Bộ Tài chính có liên quan tới lĩnh vực CNTT-TT.

Để có được bộ mẫu phiếu điều tra hoàn thiện, Cục Tin học & Thống kê tài chính gửi các quý vị dự thảo các mẫu phiếu để lấy ý kiến đóng góp, bổ sung trước khi gửi mẫu phiếu chính thức tới các đơn vị thuộc diện khảo sát.

Cục Tin học và Thống kê tài chính giao nhiệm vụ cho Tạp chí Tài chính điện tử làm đầu mối thực hiện việc thu thập số liệu cũng như ý kiến đóng góp từ các hệ thống.

Các thông tin liên quan và văn bản đóng góp ý kiến xin gửi về: Bà Đinh Bạch Hường, Điện thoại: 04-2202828/2071; Mobile: 0913225615; email: dinhbachhuong@mof.gov.vn.

Mẫu phiếu điều tra

Phụ lục dành cho các đơn vị cấp Trung ương

Phụ lục dành cho các đơn vị cấp tỉnh/thành phố

(Ban Biên tập eFinance)