6 tháng năm 2014: Hệ thống kho bạc kiểm soát ước đạt hơn 293.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 293.865 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN đạt 41% (bao gồm số tạm ứng năm trước chuyển sang, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng dự toán chi thường xuyên năm 2014 là 704.400 tỷ đồng bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 17.500  khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối thực 25,5 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 116.080 tỷ đồng (bao gồm cả số tạm ứng); Trong đó giải ngân vốn đầu tư XDCB ước đạt 65.606/155.799,9 tỷ đồng đạt 42%; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 37.607/86.917,8 tỷ đồng đạt 43% và vốn khác đạt 12.868 tỷ đồng đạt 44.6%.

(PV)