Cách nhập mã đơn vị sử dụng ngân sách

Thực hiện Quyết định 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 về việc ban hành quy định về mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách, Quyết định 3143/QĐ-BTC về việc ban hành các đoạn mã áp dụng cho năm Ngân sách 2009 và áp dụng cho hệ thống TABMIS, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm và triển khai diện rộng KTKB2008 và TABMIS, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề nghị KBNN các tỉnh thành phố thực hiện một số công việc sau:

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

1. Thực hiện khai báo mã đơn vị sử dụng ngân sách cho các tài khoản tiền gửi 93, 94, 95

Kế toán trưởng KBNN các cấp thực hiện khai báo mã đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) hiện hành theo quyết định 172/2000/QĐ-BTC cho các đơn vị dự toán có mở tài khoản tiền gửi 93, 94, 95 tại Kho bạc. Với các đơn vị có mở tài khoản 93, 94, 95 nhưng không có mã ĐVSDNS thì không cần khai báo. Việc khai báo sẽ không làm ảnh hưởng đến việc hạch toán kế toán hiện nay trong chương trình KTKB.

Cách thức thực hiện: Đăng nhập chương trình KTKB, chức năng “hệ thống\danh mục KB sở tại quản lý\danh mục TKTB” nhập thêm thông tin mã ĐVSDNS vào ô “ĐVSDNS”. Để thực hiện được việc này, trưởng phòng tin học cần phải tải file hethong.dll từ diễn đàn chương trình KTKB về và cập nhật vào thư mục chứa chương trình KTKB trên máy trạm của kế toán trưởng

Ngoài ra, đối với các kho bạc trước đây mở tài khoản 93, 94 không đúng đối tượng cũng cần rà soát, thực hiện điều chỉnh ngay sang tài khoản đúng và thông báo lại cho đơn vị (ví dụ: tài khoản 93 là tài khoản tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách nhưng lại được mở để theo dõi cho các đơn vị không thuộc đối tượng này)

2. Thực hiện rà soát mã đơn vị sử dụng ngân sách cho các tài khoản chi ngân sách và tài khoản dự toán ngoại bảng

Các tài khoản này về cơ bản đã được quản lý theo mã đơn vị sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, để đảm bảo chính xác cũng như cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc chuyển đổi dữ liệu, kế toán trưởng KBNN các cấp cần thực hiện rà soát và khai báo mã đơn vị sử dụng ngân sách cho các tài khoản này. Đặc biệt lưu ý các tài khoản: 3xx.02, 3xx.12, 3xx.04, 3xx.14, 3xx.05, 3xx.15, 3xx.06, 3xx.16, 3xx.07, 3xx.17 và 35; các tài khoản hiện nay theo dõi chi tiết theo dự án đầu tư hoặc chủ đầu tư/ban quản lý dự án không thực hiện nhập mã ĐVSDNS, KBNN sẽ có công văn hướng dẫn sau.

Thời gian hoàn thành: Đến hết ngày 10/9/2008.

Sau khi hoàn tất việc rà soát và khai báo tài khoản trên toàn địa bàn, KBNN tỉnh cần tiếp tục thực hiện các công việc sau:

1.1. Thông báo qua diễn đàn KTKB để KBNN thực hiện tiếp việc sinh mã mới cho các tài khoản 93, 94, 95 không có mã ĐVSDNS tương ứng.

1.2. Khi có đơn vị đến đăng ký mở tài khoản tiền gửi: 93, 94, 95 giao dịch tại Kho bạc, nếu đơn vị đã được cấp mã ĐVSDNS,  Kế toán trưởng khi đăng ký mở tài khoản cần nhập mã này vào ô “ĐVSDNS”.

(Theo Kho bạc Nhà nước)