Chức năng, nhiệm vụ mới của Kho bạc Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính nhà nước; tổng kế toán nhà nước, thực hiện huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

KBNN có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại Hà Nội.

KBNN có 20 nhiệm vụ và quyền hạn gồm: Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội và dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt; Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị, chiến lược quy hoạch, chương trình hành động...; Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định dự thảo thông tư và các văn bản khác về lĩnh vực quản lý của KBNN...; Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy phạm pháp luật...; Tổ chức thực hiện Tổng kế toán nhà nước...

KBNN được tổ chức thành hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, đảm bảo nguyên tắc tập trung, thống nhất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 25/8/2015 và bãi bỏ Quyết định 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. 

(KL)