Điểm tình hình hoạt động kho bạc địa phương trong tháng 9

Theo tin từ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ ngày 16/8 đến ngày 15/9/2013 là 70,2 tỷ đồng; lũy kế thực hiện từ đầu năm là 1.001,8 tỷ đồng, đạt 75% dự toán UBNN tỉnh giao. Thu NSNN trong cân đối 809,9 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán; tổng chi NSNN là 381,5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.001,9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Thông qua công tác kiểm soát chi tháng 9/2013, có 19 đơn vị chưa chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, 94 món chi chưa đủ thủ tục, đã đề nghị đơn vị bổ sung trước khi thanh toán. Đồng thời, tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng chế độ, định mức và quy trình. Giải quyết kịp thời không để tồn đọng hồ sơ, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn cho các dự án. Tính từ đầu năm tới thời điểm báo cáo, thực hiện giải ngân là 1.479.669 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch vốn.

** Bến Tre: Trong tháng 9/2013, KBNN Bến Tre thu NSNN thực hiện trong kỳ là 502,01 tỷ đồng, gồm thu ngân sách trung ương (NSTW) đạt 0,74 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương (NSĐP) đạt 501,27 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế, phí, lệ phí là 147,91 tỷ đồng; thu bổ sung từ NSTW 200 tỷ đồng; vay thanh toán khối lượng các công trình đường giao thông nông thôn 40 tỷ đồng. Các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN đã tập trung đầy đủ, kịp thời vào NSNN, điều tiết số thu cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ qui định. Chi NSNN thực hiện trong kỳ là 921,24 tỷ đồng, gồm chi NSTW đạt 380,67 tỷ đồng, chi NSĐP đạt 540,57 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 113,19 tỷ đồng, chi thường xuyên 320,95 tỷ đồng; chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 104,97 tỷ đồng

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng được thực hiện chặt chẽ, đúng theo chế độ quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của đơn vị thụ hưởng NSNN. Về thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách địa phương năm 2013 đã cấp phát 1.094,3 tỷ đồng, đạt 62,2% kế hoạch vốn.

** Lâm Đồng: Theo báo cáo từ KBNN Lâm Đồng, trong tháng 9/2013, đơn vị đã phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn nắm vững kế hoạch thu, đảm bảo mọi nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí được tập trung đầy đủ, kịp thời vào NSNN và phân chia cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định. Ước tổng thu NSNN từ hoạt động kinh tế trong tháng là 310 tỷ đồng; lũy kế thu là 2.650 tỷ đồng đạt 48,2% dự toán năm. Trong đó, thu NSTW là 2,5 tỷ đồng, thu NS địa phương là 307,5 tỷ đồng. Ước tổng chi NSNN là 910 tỷ đồng, lũy kế chi 12,841 tỷ đồng. Công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB, NSTW đến hết tháng 9 đã thực hiện thanh toán là 353,3 tỷ, đạt 67,6%% kế hoạch; ngân sách địa phương đã thực hiện 1.372,2 tỷ, đạt 58% kế hoạch; nguồn vốn chương trình mục tiêu đã thực hiện 79,6 tỷ, đạt 63% kế hoạch.

** Hậu Giang: Trong quý III/2013, KBNN Hậu Giang đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu NSNN và các ngân hàng thương mại, nhằm tập trung kịp thời nguồn thu NSNN, đảm bảo đúng quy trình, thực hiện đối chiếu số liệu chính xác với ngân hàng và cơ quan thu trên địa bàn. Vì thế, tổng thu NSNN 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4.000 tỷ đồng, đạt 72,2% dự toán. Trong đó, thu nội địa 700 tỷ đồng, đạt 71,5% kế hoạch năm; thu xổ số kiến thiết 240 tỷ đồng, đạt 80% dự toán; thu bổ sung từ ngân sách trung ương 1.900 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán; thu chuyển nguồn 941 tỷ đồng, đạt 102,5% dự toán. Bên cạnh đó, công tác chi NSNN đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư. Trong quá trình kiểm soát luôn tuân thủ quy trình và các văn bản hướng dẫn hiện hành, kiên quyết từ chối những khoản chi không đúng quy định. Trong quý III, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chi ước khoảng 950 tỷ đồng, nâng tổng chi NSNN tính từ đầu năm là 4.650 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương ước 3.000 tỷ đồng, đạt 54% so với dự toán điều chỉnh của địa phương.

(KT - tổng hợp từ MOF)