Điểm tình hình thu chi ngân sách tại các kho bạc địa phương

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10/2013 là 923 tỷ 355 triệu đồng, lũy kế là 10.250 tỷ 231 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương là 3.898 tỷ 986 triệu đồng, đạt 101,2% so với dự toán năm. Kiểm soát chi NSNN được 514 tỷ 237 triệu đồng, trong đó, kiểm soát chi các chương trình mục tiêu quốc gia được 7 tỷ 850 triệu đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Lũy kế từ đầu năm tới thời điểm báo cáo là 6.699 tỷ 812 triệu đồng; kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia 63 tỷ 404 triệu đồng. Thông qua kiểm soát thanh toán, trong tháng đã phát hiện từ chối thanh toán và đề nghị các đơn vị sử dụng NSNN bổ sung chứng từ hợp lệ 13 khoản chi thuộc 13 đơn vị với tổng số tiền 323 triệu 795 ngàn đồng. Đồng thời, kiểm soát thanh toán vốn XDCB đã tạm ứng, thanh toán 67 tỷ 516 triệu đồng. Lũy kế 1.582 tỷ 146 triệu đồng.

** Hà Nam: Tin từ KBNN Hà Nam cho biết, trong tháng 10/2013, KBNN Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN và chi đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Trong tháng 10, KBNN Hà Nam đã kiểm soát chi ngân sách 898,176 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương 388,124 tỷ đồng, chi NS tỉnh 298,417 tỷ đồng, chi NS huyện 163,540 tỷ đồng, chi NS xã 48,095 tỷ đồng.

** Thái Bình: Theo KBNN Thái Bình tổng thu NSNN ước thực hiện 9 tháng năm 2013 chiếm 77% tổng thu nội địa của các huyện và thành phố. Các nguồn thu của NSNN được tập trung nhanh chóng và điều tiết cho các cấp NSNN đúng tỷ lệ quy định. Tổng chi NSNN 8.500 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên 5.426 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 3.060 tỷ đồng. Tính hết tháng 9/2013, toàn tỉnh đã đôn đốc và thu hồi tạm ứng XDCB được 298 tỷ đồng, trong đó: thu hồi tạm ứng của các năm trước được 174 tỷ đồng, thu hồi tạm ứng kế hoạch được 124 tỷ đồng.

** Bắc Kạn: Trong tháng 10/2013, KBNN Bắc Kạn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan trong khối tài chính và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn tỉnh; đảm bảo kịp thời thu đầy đủ các khoản thu vào NSNN, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quản trong công tác phối hợp thu với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định trong quản lý tài khoản tiền gửi, tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra thường xuyên và đột xuất trong công tác quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng. Công tác điều hòa vốn của hệ thống KBNN trong toàn tỉnh thường xuyên được chú trọng quan tâm và đảm bảo kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả, theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN trên địa bàn, linh hoạt chủ động cân đối, điều hòa vốn đảm bảo cho  các nhu cầu thanh toán kịp thời.

** Đồng Tháp: Trong tháng 10/2013, KBNN Đồng Tháp thực hiện việc kiểm soát các khoản chi thường xuyên theo đúng quy định của Luật NSNN, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ; đôn đốc các đơn vị thanh toán kịp thời các khoản tạm ứng. Tổng chi NSNN tháng 10/2013 đạt 1.518.354 triệu đồng, lũy kế 13.656.917 triệu đồng. Trong đó, chi NS Trung ương 572.047 triệu đồng, lũy kế 4.440.862 triệu đồng; chi NS tỉnh 496.070 triệu đồng, lũy kế 4.994.584 triệu đồng; chi NS huyện 393.750 triệu đồng, lũy kế 3.716.858 triệu đồng; chi NS xã 56.613 triệu đồng, lũy kế 504.613 triệu đồng. Công tác kiểm soát chi thương xuyên qua KBNN là 448.959 triệu đồng, lũy kế 4.155.263 triệu đồng. Từ chối thanh toán số tiền 94,77 triệu đồng do khoản chi thiếu dự toán, sai nội dung kinh tế và sai mục chi; lũy kế năm 906,16 triệu đồng.

(Phúc Thanh - tổng hợp từ MOF)