Hệ thống Kho bạc Nhà nước cần chủ động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm

(eFinance Online) - Trong 2 ngày 8 - 9/8, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị nâng cao kỹ năng xử lý thông tin tuyên truyền và phổ biến quán triệt công tác văn phòng. Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. 
Ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo tại Hội nghị.Ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo tại Hội nghị.

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền của KBNN luôn bám sát vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của KBNN; kế hoạch và định hướng công tác thông tin tuyên truyền hàng năm của Bộ Tài chính.

KBNN đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng và ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền của hệ thống KBNN ngay từ đầu năm để các đơn vị làm căn cứ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống.

Đặc biệt, công tác thông tin, đưa hình ảnh về các hoạt động cũng như nét văn minh, văn hoá ngành Kho bạc đến các tầng lớp dân cư luôn được chú trọng. Qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội cũng như sự chia sẻ, phối hợp và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có quan hệ giao dịch với KBNN.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng một số đơn vị còn chưa đánh giá đúng và thấy được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền và cũng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền; chưa xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của đơn vị.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà yêu cầu, hệ thống KBNN thời gian tới phải chủ động, tích cực phối hợp và tăng cường việc trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền một cách toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN gắn với những nhiệm vụ, giải pháp và sự chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Đặc biệt, ngành KBNN phải làm tốt công tác cán bộ, nâng cao hơn nữa năng lực nghiệp vụ, thể hiện sự minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác, hạn chế tối đa những tiêu cực, nhũng nhiễu làm xấu hình ảnh của toàn ngành Kho bạc.

(Phương Ly)