Hoàn thiện dự thảo hệ thống Mục lục NSNN: Yêu cầu cấp bách

Sáng ngày 16/12/2015, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo về dự thảo thông tư ban hành hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (ML NSNN).

Hoàn thiện dự thảo hệ thống Mục lục NSNN: Yêu cầu cấp bách

Đây là hội thảo lần thứ 3, nhằm tổng hợp ý kiến từ các chuyên gia để hoàn thiện dự thảo thông tư về hệ thống ML NSNN, theo tinh thần Luật NSNN số 83/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 (có hiệu lực từ năm ngân sách 2017).

Ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật NSNN năm 2015, trong đó đã quy định rõ các nội dung chi NSNN, nhiệm vụ chi ngân sách trung ương (Điều 36); nhiệm vụ chi ngân sách địa phương (Điều 38), được thống nhất từ trung ương đến địa phương, gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên được chi tiết theo 13 lĩnh vực chi. Vì thế, việc triển khai nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân loại NSNN phù hợp với quy định mới là yêu cầu cấp bách trong quản lý và điều hành NSNN.

(PV)