Hoàn thiện trình tự thủ tục thanh toán vốn do dân đóng góp

Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Bộ Tài chính đơn giản hóa thủ tục giải ngân nguồn vốn do nhân dân đóng góp để sử dụng vào mục đích sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn được gửi tại Kho bạc Nhà nước, nhằm đảm bảo nguồn vốn kịp thời để thực hiện việc sửa chữa khi cần thiết.

Ảnh minh họa - nguồn Ijnternet.Ảnh minh họa - nguồn Ijnternet.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, để phù hợp trình độ cán bộ cấp xã và thực tế khi triển khai các dự án chương trình mục tiêu, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới; Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 174/2009/TT-BTC ngày 8/9/2009; Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư trong đó có nguồn vốn huy động đóng góp của nhân dân theo hướng đơn giản hóa thủ tục giải ngân, cải cách hành chính, phù hợp với tình hình thực tế của các tỉnh, huyện nghèo, huyện vùng sâu vùng xa, các huyện, xã đặc biệt khó khăn.

Cụ thể: về hóa đơn chứng từ gửi đến KBNN làm căn cứ kiểm soát chi: để phù hợp với các dự án huy động vốn của dân, do dân tự làm, mua vật tư nguyên liệu của dân.., Bộ Tài chính đã chỉ đạo KBNN xây dựng quy trình kiểm soát chi đối với các dự án đặc thù này theo hướng: chủ đầu tư không phải gửi KBNN hóa đơn, chứng từ đối với các khoản mua vật liệu của dân, do dân tự làm khi thực hiện kiểm soát chi qua KBNN.

Thanh toán: đối với các gói thầu do người dân trong xã tự làm cũng đã được đơn giải hóa thủ tục giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, phù hợp với trình độ của cán bộ cấp xã, cụ thể : hướng dẫn rõ việc thanh toán đối với các công việc do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện không thông qua hợp đồng và trường hợp dân tự làm. Trường hợp thanh toán mà người đại diện không có tài khoản thì KBNN thanh toán bằng tiền mặt cho người đại diện để người đại diện thanh toán trực tiếp cho người tham gia thi công.

Về biểu mẫu chứng từ thanh toán: so với cơ chế chung, đối với các dự án cấp xã, phường, thị trấn quản lý, Bộ Tài chính cũng đã đơn giản hóa mẫu biểu chứng từ thanh toán do chủ đầu tư lập, cụ thể: “ Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán” được gộp lại, đơn giản hơn so với thủ tục thanh toán vốn đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN.

Ngoài ra, để phù hợp với thực tế người đại diện không phải là cơ quan hay tổ chức có tư cách pháp nhân nên không có con dấu, Bộ Tài chính đã chỉ đạo KBNN xây dựng quy trình kiểm soát chi đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã, phường, thị trấn, theo đó tại Quyết định số 1142/QĐ-KBNN ngày 8/11/2013 của Kho bạc Nhà nước đã quy định: ”Hợp đồng xây dựng ký kết giữa chủ đầu tư với dân tự làm thông qua người đại diện thì không bắt buộc phải đóng dấu trên chữ ký của người đại diện”.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình thực hiện tại các địa phương, tổng hợp các khó khăn vướng mắc (nếu có) để nghiên cứu và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hiện hành quy định về trình tự thủ tục thanh toán vốn do dân đóng góp đảm bảo phù hợp với thực tế và đơn giản hóa thủ tục thanh toán, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

(PV)