Hướng dẫn sử dụng mẫu chứng từ kế toán

Theo Kho bạc Nhà nước, để thực hiện Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước quy định thống nhất việc sử dụng mẫu chứng từ kế toán như sau:

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đối với các hoạt động nghiệp vụ không liên quan đến thu – chi ngân sách nhà nước: Từ ngày 01/01/2009 sẽ sử dụng mẫu chứng từ kế toán mới quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC.

Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu, chi NSNN niên độ 2008: Sử dụng mẫu chứng từ kế toán và thực hiện phương pháp ghi chép trên chứng từ theo quy định tại Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC và theo hệ thống Mục lục NSNN cũ.

Kho bạc Nhà nước cũng lưu ý kho bạc nhà nước các tỉnh, thành: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu chi NSNN niên độ 2008 được hạch toán kế toán trên chương trình  KTKB2004 (theo chi tiết mã và mục lục NSNN cũ), tài khoản đối ứng là tài khoản 999.99.9999999 được ngầm định trong chương trình. Đồng thời hạch toán trên chương trình KTKB2008 (theo tổng số tiền), tài khoản đối ứng là tài khoản thực tế phát sinh. Việc định khoản trên chứng từ kế toán được ghi theo nghiệp vụ thực tế phát sinh trên chương trình KTKB2008.

Các nghiệp vụ phát sinh được hạch toán và quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2009: Sử dụng mẫu chứng từ kế toán và thực hiện phương pháp ghi chép trên chứng từ theo quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC và theo hệ thống Mục lục NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính.

Đối với lưu trữ chứng từ được thực hiện như sau: Hàng ngày, kế toán in bảng liệt kê chứng từ theo mã nhân viên trên chương trình KTKB2004, KTKB2008 kèm theo chứng từ sắp xếp, lưu theo thứ tự quy định tại Quyết định 406/QĐ- KBNN ngày 27/7/2005 về việc ban hành chế độ bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy tài liệu kế toán trong hệ thống KBNN. Riêng mẫu Lệnh chi tiền và chứng từ thu NSNN tiếp tục được sử dụng mẫu cũ theo quy định tại điểm 3, 4 dưới đây.

Đối với mẫu chứng từ Lệnh chi tiền: Mẫu Lệnh chi tiền cũ in sẵn còn lại được sử dụng đến hết, trường hợp sử dụng cho các nghiệp vụ chi ngân sách niên độ 2009 phải ghi đầy đủ các thông tin hoặc mã số theo quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC và hệ thống Mục lục NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hết mẫu Lệnh chi tiền in sẵn, cơ quan phát hành Lệnh chi tiền được tự in mẫu trên giấy thông thường từ máy tính theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đối với chứng từ thu NSNN cũ: Mẫu chứng từ thu NSNN cũ ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC được tiếp tục sử dụng song song với chứng từ thu ngân sách mới (theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC) đến hết Quý I/2009, bao gồm các mẫu sau:

+ Lệnh thu NSNN (Mẫu C1–01/NS).

+ Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt (Mẫu C1–02/NS)

+ Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản (Mẫu C1–03/NS)

+ Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ tiền mặt (Mẫu C1–04/NS)

+ Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ chuyển khoản (Mẫu C1–05/NS)

+ Lệnh thoái thu NSNN (Mẫu C1–06/NS)

+ Lệnh ghi thu ngân sách (Mẫu C1–08/NS)

Việc sử dụng mẫu chứng từ thu NSNN cũ để ghi thu NSNN niên độ 2009 phải tuyệt đối chấp hành đúng các quy định về ghi chép, luân chuyển chứng từ…được quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC và theo hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, khi lập chứng từ cần lưu ý: Dòng “Nộp vào NSNN tại KBNN” trên mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt và dòng “Để nộp vào NSNN, tài khoản số” trên mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản cần ghi rõ nộp vào tài khoản thu NSNN (TK 741) hoặc tài khoản tạm thu (TK 920), tạm giữ (TK 921). Chỉ ghi thông tin vào các cột “Chương”, “Khoản”, “Tiểu mục”, bỏ trống các cột “Loại” và “Mục”.

(PV)