Hướng dẫn trích phí phát hành, thanh toán trái phiếu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 196/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 107/2008/TT-BTC về việc thanh toán các khoản phí phát hành, thanh toán trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) được hưởng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, từ ngày 02/02/2014, hàng quý, theo dự toán chi NSNN được BTC giao, KBNN thực hiện tạm trích tài khoản ngân sách trung ương số phí được hưởng và hạch toán chi ngân sách trung ương theo quy định; đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính tình hình. Mức tạm trích tối đa không vượt quá mức phí Kho bạc Nhà nước được hưởng theo chế độ quy định tính trên kết quả thực hiện phát hành, hoán đổi trái phiếu Chính phủ thành công trong quý và tổng số kinh phí tạm trích phải trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao. Trường hợp số phí Kho bạc Nhà nước được hưởng theo chế độ vượt dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao cả năm, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định giao dự toán bổ sung cho Kho bạc Nhà nước.

Kết thúc năm, KBNN báo cáo quyết toán kết quả thực hiện phát hành, hoán đổi trái phiếu Chính phủ; số kinh phí KBNN được hưởng; số kinh phí đã tạm trích và việc quản lý, sử dụng số kinh phí này với BTC để xét duyệt theo quy định.

Thông tư được áp dụng từ năm ngân sách 2014.

(T.H)