KBNN Nam Định: Thu NSNN đạt trên 3.263,4 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định, tổng thu NSNN từ ngày 01/01/2018 đến ngày 21/8/2018 là 3.263.441 triệu đồng, đạt 76% kế hoạch, đạt 128,4% so với cùng kỳ 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 1.466.919 triệu đồng, đạt 125,4% kế hoạch, đạt 230% so với cùng kỳ; Thu từ doanh nghiệp Trung ương 185.089 triệu đồng, đạt 59,7% kế hoạch; Thu từ doanh nghiệp địa phương 60.694 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 420.498 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch; Thu lệ phí trước bạ: 167.399 triệu đồng, đạt 65,6% kế hoạch; Thu tiền thuế xuất, nhập khẩu: 234.861 triệu đồng, đạt 74,6% kế hoạch.

Về chi NSNN, từ 01/01/2018 đến ngày 21/8/2018 tổng chi là 9.366.591 triệu đồng. Trong đó, chi NS Trung ương là 1.603.543 triệu đồng; chi NS tỉnh là 4.014.468 triệu đồng; Chi NS huyện là 2.381.831 triệu đồng; Chi NS xã 1.366.749 triệu đồng.

Đơn vị đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị làm thủ tục thanh toán, tạm ứng theo đúng chế độ quy định. Tổng số tiền kiểm soát qua Kho bạc là 5.884.876 triệu đồng.

Về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), chương trình mục tiêu: Đơn vị đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 theo chế độ quy định. Tổng số tiền đã cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB và vốn chương trình mục tiêu tại cơ quan KBNN tỉnh đến ngày 21/8/2018: Vốn đầu tư XDCB tập trung thanh toán 111.576 triệu đồng. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ Trung ương thanh toán: 27.403 triệu đồng. Nguồn vốn địa phương thanh toán 1.184.028 triệu đồng.

(PV)