KBNN Nam Định: Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi đầu tư

(eFinance Online) - KBNN Nam Định vừa cho biết, thu NSNN theo dự toán đến ngày 17/5/2016 trên địa bàn tỉnh là 1.370.170 triệu đồng, đạt 44,2% kế hoạch, đạt 126% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 407.705 triệu đồng, đạt 62,7% kế hoạch, đạt 94,2% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp Trung ương, địa phương là 134.987 triệu đồng, đạt 32,5% kế hoạch; thu từ khu vực công thương nghiệp là 265.411 triệu đồng, đạt 29,2% kế hoạch; thu lệ phí trước bạ là 76.423 triệu đồng, đạt 49,5% kế hoạch; thu tiền thuế xuất, nhập khẩu là 101.121 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch.

Tổng chi NSNN theo dự toán đến ngày 17/5/2016 là 5.086.667 triệu đồng. Trong đó, chi NS trung ương là 1.116.024 triệu đồng; chi NS tỉnh là 2.345.766 triệu đồng; chi NS huyện là 1.163.195 triệu đồng; chi NS xã là 461.682 triệu đồng.

Các khoản chi thường xuyên luôn được kiểm tra chặt chẽ. KBNN Nam Định đã hướng dẫn đôn đốc các đơn vị làm thủ tục thanh toán, tạm ứng theo đúng chế độ quy định. Tổng số tiền kiểm soát qua Kho bạc là 3.284.417 triệu đồng.

KBNN Nam Định cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chi đầu tư theo đúng các quy định; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vốn đầu tư XDCB; kiểm tra các dự án có bảo lãnh tạm ứng quá hạn và đến hạn để kịp thời đôn đốc chủ đầu tư thu hồi vốn tạm ứng hoặc gia hạn thời gian bảo lãnh tạm ứng theo quy định; rà soát các dự án thuộc vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2015 được phép kéo dài.

(PV)