Kho bạc đào tạo quản lý vận hành dịch vụ CNTT theo ITIL

(eFinance Online) - ITIL Service Operation là một giải pháp toàn diện triển khai đầy đủ quy trình quản trị hệ thống CNTT theo mô hình ITIL: từ quá trình thiết kế dịch vụ, đưa dịch vụ vào vận hành, quản lý tính sẵn sàng, quản lý thay đổi, quản lý phát hành phần cứng và phần mềm, quản lý năng lực của hệ thống, quản lý cấu hình, quản lý tính cam kết của dịch vụ.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Đây là một giải pháp tiên tiến dành cho những người lãnh đạo CNTT và các chuyên gia, liên kết mọi hoạt động công nghệ trong một bức tranh tổng thể, thống nhất của một đơn vị, doanh nghiệp.

ITIL Service Operation giúp gắn kết sự phụ thuộc giữa các dịch vụ kỹ thuật (technical service) và dịch vụ nghiệp vụ (business service), giúp cho người lãnh đạo đánh giá được tác động ảnh hưởng và tính toán chi phí vận hành hay phát triển sản phẩm. Đồng thời đóng vai trò như một chuyên gia, liên kết mọi hoạt động công nghệ của đơn vị, doanh nghiệp trong một bức tranh tổng thể.

Tại sao phải đào tạo ITIL Service Operation?

Các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ chính của Kho bạc Nhà nước đều đã và đang được triển khai theo định hướng tập trung. Theo đó, các ứng dụng cốt lõi của hệ thống KBNN như TABMIS, TCS, Thanh toán song phương, Kế toán nội  bộ…được triển khai tập trung tại Trung ương. Trong khi đó, một số ứng dụng khác như: Khai thác số liệu TABMIS, tổng hợp báo cáo ĐTKB-LAN, kho quỹ kho bạc… được triển khai tập trung tại cấp tỉnh, không còn các ứng dụng triển khai phân tán. Mô hình triển khai như vậy đáp ứng được yêu cầu quản lý tập trung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và nâng cao khả năng khai thác trực tuyến dữ liệu phục vụ điều hành. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi công tác hỗ trợ vận hành các hệ thống CNTT phải được nâng cao, liên thông giữa Tin học các cấp, cung cấp dịch vụ về CNTT ngày càng chất lượng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nghiệp vụ.

Khóa đào tạo quản lý vận hành dịch vụ CNTT theo chuẩn ITIL nhằm cung cấp cho cán bộ làm công tác quản trị, hỗ trợ vận hành về CNTT cấp trung ương và cấp tỉnh hệ thống kiến thức về quản lý vận hành dịch vụ CNTT theo bộ tiêu chuẩn ITIL đang được vận dụng phổ biến trên thế giới cũng như  Việt Nam. Không chỉ có vậy, khóa đào tạo này còn giúp cho cán bộ quản trị, vận hành CNTT hiểu được vai trò, nhiệm vụ của tin học đối với tổ chức, các quy trình chuẩn về quản trị vận hành CNTT như quản lý yêu cầu hỗ trợ, quản lý sự cố, sự kiện, quản lý lỗi, quản lý thay đổi, quản lý tri thức CNTT… tạo thuận lợi cho việc triển khai các quy trình quản lý về CNTT trong hệ thống Kho bạc Nhà nước bắt đầu từ đầu năm 2018 theo kế hoạch dự án “Tăng cường năng lực Quản trị vận hành hệ thống CNTT Kho bạc Nhà nước” đã được lãnh đạo Kho bạc Nhà nước phê duyệt.

Mục tiêu của khóa đào tạo

Mục tiêu của khóa đào tạo này là giúp học viên có khả năng:

- Phân biệt được Vòng đời dịch vụ và Quản lý dịch vụ: Hiểu được vòng đời dịch vụ và các mục tiêu và giá trị kinh doanh cho từng giai đoạn trong vòng đời; hiểu rõ, nhuần nhuyễn “dịch vụ” và có thể giải thích các khái niệm về quản lý dịch vụ

- Diễn giải được nguyên tắc cơ bản của Service Operation: hiểu các nguyên tắc và hướng dẫn thông dụng mà có ảnh hưởng đến kết quả/ chức năng của quá trình với các hoạt động hỗ trợ tập trung và hoạt động cải tiến

- Nhận biết được quy trình và chức năng của Service Operation: biết được khía cạnh quản lý và giám sát của quá trình Service Operation cũng như các hoạt động điều hành được chia sẻ bằng Vòng đời dịch vụ. Thảo luận về vai trò và trách nhiệm (và mối quan hệ với quy trình Service Management), thách thức, yếu tố thành công và rủi ro với mỗi quy trình.

Những quy trình và chức năng chính:

+ Quản lý event

+ Quản lý sự cố

+ Hoàn thiện yêu cầu

+ Quản lý vấn đề

+ Quản lý truy cập

+ Trung tâm hỗ trợ khách hàng

+ Quản lý kĩ thuật Quản lý điều hành CNTT (Kiếm soát điều hành CNTT, Quản lý cơ sở)

+ Quản lý ứng dụng

Những nội dung cơ bản của khóa đào tạo

Module 1: Giới thiệu tổng quan

- Mục đích của vận hành dịch vụ CNTT

- Phạm vi và mục tiêu

- Giá trị cho hoạt động, kinh doanh của tổ chức

- Chức năng và các hoạt động chung

- Vận hành dịch vụ tạo giá trị cho tổ chức, doanh nghiệp như thế nào

- Mối tương quan giữa vận hành dịch vụ và các giai đoạn khác trong vòng đời

dịch vụ

- Cơ bản về vận hành dịch vụ

Module 2: Các nguyên tắc về vận hành dịch vụ

- Cân bằng các xung đột trong vận hành dịch vụ

- Góc nhìn nội bộ CNTT so với góc nhìn từ phía nghiệp vụ và kinh doanh của tổ chức

- Nguyên tắc ổn định so với nguyên tắc linh hoạt

- Chất lượng của dịch vụ so với chi phí cho dịch vụ

- Hoạt động thụ động so với hoạt động chủ động

- Sự tương các của vận hành với các giai đoạn khác của vòng đời dịch vụ

- Vai trò của giao tiếp trong hoạt động vận hành

- Các tài liệu hỗ trợ vận hành

- Đầu vào và kết quả đầu ra của vận hành dịch vụ

Module 3: Các quy trình vận hành dịch vụ

- Quy trình Quản lý sự kiện

- Theo dõi sự kiện chủ động và thụ động

- Phục hồi dịch vụ nhanh nhất thông qua quy trình quản lý sự cố

- Quy trình quản lý yêu cầu dịch vụ

- Quy trình quản lý quyền truy cập dịch vụ

Module 4: Các hoạt động vận hành chung

- Theo dõi và kiểm soát vận hành CNTT

- Quản lý hạ tầng CNTT

- Các hoạt động vận hành trong mối tương quan với các quy trình khác trong

vòng đời dịch vụ

- Cải tiến liên tục các hoạt động vận hành

Module 5: Tổ chức vận hành dịch vụ

- Mối liên hệ giữa vai trò và trách nhiệm

- Cấu trúc vận hành dịch vụ

- Các chức năng Service Desk

- Các chức năng quản lý kỹ thuật

- Các chức năng quản lý ứng dụng

- Các chức năng quản lý vận hành CNTT

- Thiết kế cấu trúc vận hành

Module 6: Xem xét các yếu tố kỹ thuật

- Các yêu cầu chung

- Quản lý sự kiện

- Quản lý sự cố

- Quản lý vấn đề

- Quản lý yêu cầu dịch vụ

- Quản lý quyền truy cập

- Service Desk

Module 7: Quản lý thách thức triển khai

- Quản lý dự án và vận hành dịch vụ

- Đánh giá và quản lý rủi ro

- Vai trò của nhân viên vận hành trong giai đoạn thiết kế và chuyển giao

- Lựa chọn các công nghệ quản lý dịch vụ

- Xác định các yếu tố thành công

Thành Quang