Kho bạc Nhà nước có thêm chức năng Tổng Kế toán nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1188/QĐ-BTC (ngày 30/5/2014), phê duyệt Đề án "Tổng Kế toán nhà nước" nhằm thực hiện chức năng Tổng Kế toán nhà nước (TKTNN) của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

TKTNN là mô hình tổ chức, vận hành các yếu tố cấu thành nên Kế toán nhà nước, nhằm đạt mục tiêu tổ chức công tác hạch toán kế toán, tổng hợp và trình bày thông tin báo cáo tài chính nhà nước của Chính phủ trên phạm vi toàn quốc và báo cáo của chính quyền địa phương trên từng địa bàn. Phạm vi của báo cáo TKTNN là toàn bộ thông tin về tài chính nhà nước, bao gồm: tài sản của Nhà nước; nguồn lực và nghĩa vụ của Nhà nước, các thông tin về NSNN, các quỹ ngoài ngân sách, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp...

Đến năm 2015, KBNN sẽ hoàn thành khung pháp lý; công tác tổ chức; hệ thống thông tin.

Cụ thể, bổ sung, sửa đổi Luật NSNN, quy định các nội dung liên quan đến TKTNN làm cơ sở để ban hành các văn bản khác; bổ sung, sửa đổi Luật Kế toán, quy định các nội dung liên quan đến TKTNN, làm cơ sở để ban hành các văn bản khác; ban hành Nghị định của Chính phủ về TKTNN...

Về tổ chức bộ máy: Tại KBNN sẽ bổ sung cán bộ kế toán và tổ chức bộ máy kế toán nghiệp vụ. Bên cạnh đó, thiết kế hệ thống thông tin phù hợp để tiếp nhận thông tin và tổng hợp báo cáo; xây dựng quy trình nghiệp vụ của hệ thống, đảm bảo giải pháp phù hợp, hiệu quả để tổng hợp báo cáo TKTNN của Chính phủ và các chính quyền địa phương.  

Và từ năm 2016 đến 2020 sẽ tổ chức triển khai trên toàn quốc.

Tổng kinh phí xây dựng và triển khai Đề án TKTNN từ năm 2014 đến 2019 dự kiến hơn 182 tỷ đồng.

(PA)