Kho bạc Nhà nước hoàn thành đóng gói hợp đồng TABMIS

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong năm 2013, toàn hệ thống kho bạc đã tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung công việc của dự án góp phần quan trọng trong việc đóng gói, kết thúc dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước đã triển khai vận hành chức năng kiểm soát cam kết chi trên hệ thống TABMIS chính thức từ 01/6/2013; phối hợp với nhà thầu hoàn thiện các chức năng của hệ thống TABMIS; kiểm thử và đưa vào hệ thống đầy đủ 44 báo cáo tùy chỉnh; hoàn chỉnh và đưa vào khai thác sử dụng Kho dữ liệu TABMIS…; phối hợp với Ban quản lý dự án hoàn thành bàn giao, tiếp nhận toàn bộ các nội dung quản trị vận hành hệ thống từ nhà thầu đối với tất cả các môi trường; phối hợp với nhà thầu thuê quản trị vận hành TABMIS để quản trị vận hành hệ thống, đồng thời tổ chức rà soát các hoạt động dự án, triển khai các công việc phục vụ đóng gói và kết thúc dự án TABMIS như: Xây dựng và trình Bộ phê duyệt tiêu chí chấp thuận cuối cùng; hoàn thành rà soát các sản phẩm dự án theo tiêu chí được duyệt... Cơ bản công tác đóng gói hợp đồng TABMIS hoàn thành và trình lãnh đạo Bộ xem xét, chấp thuận nghiệm thu hệ thống, đóng hợp đồng với nhà thầu theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cũng đã hoàn thành xây dựng Quy chế phối hợp quản trị vận hành hệ thống TABMIS và Quy trình quản trị vận hành, khắc phục sự cố hệ thống TABMIS, lấy ý kiến Cục Tin học và Thống kê tài chính trình Bộ ban hành; Trong năm 2013, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành 13/20 khóa đào tạo theo đúng kế hoạch; tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ phía nhà thầu thông qua công việc quản trị vận hành nhằm đảm bảo khả năng làm chủ và tự quản trị vận hành hệ thống TABMIS.

(Kim Liên)