Kho bạc Nhà nước mở rộng hệ thống quản lý trái phiếu chính phủ

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ mở rộng chức năng hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp trung ương bổ sung một số nghiệp vụ về hoán đổi, mua lại trái phiếu chính phủ (TPCP) và phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Kho bạc Nhà nước, tháng 2/2018, hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại trung ương (QLTP) đã được vận hành và phục vụ công tác quản lý phát hành, thanh toán trái phiếu chính phủ (TPCP), tín phiếu kho bạc (TPKB) tại Cục Quản lý ngân quỹ (Cục QLNQ). Nhìn chung hệ thống cơ bản đáp ứng được yêu cầu: Quản lý danh mục mã TPCP; quản lý kế hoạch phát hành TPCP (năm và hàng quý); quản lý đấu thầu phát hành TPCP thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): quản lý thông tin các đợt đấu thầu TPCP, kết quả dự thầu, kết quả phát hành theo phương thức đấu thầu; quản lý kết quả đấu thầu TPKB thông qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) (Hệ thống thực hiện chức năng tải kết quả đấu thầu TPKB, chưa bao gồm chức năng: lập thông báo đấu thầu, lập bảng kê, công bố kết quả đấu thầu TPKB…) và kết quả bán lẻ trực tiếp TPKB cho NHNN; quản lý kết quả trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ tại trung ương; quản lý thanh toán…

Hiện nay, hệ thống cơ bản đáp ứng những nghiệp vụ chính của công tác huy động vốn. Tuy nhiên còn tồn tại một số hạn chế như: các số liệu báo cáo mới ở mức độ tổng hợp dữ liệu, chưa đáp ứng hết yêu cầu phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo KBNN, lãnh đạo Bộ Tài chính; một số mã trái phiếu do thực hiện hoán đổi (năm 2019) đã bị thay đổi quy mô mã, song do hệ thống chưa đáp ứng nghiệp vụ hoán đổi TPCP, nên số liệu trên vẫn chưa được điều chỉnh; thể thức một số văn bản in từ hệ thống chưa phù hợp mẫu quy định theo công văn số 3030 /KBNN-VP ngày 11/6/2020 của KBNN về về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện tin học hóa các nghiệp vụ đang và sẽ thực hiện như hoán đổi, mua lại TPCP theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (gọi tắt là Thông tư 110/2018/TT-BTC); nghiệp vụ phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản thị trường theo Luật Quản lý nợ công 2017 và Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước (gọi tắt là Thông tư 111/2018/TT-BTC) và bổ sung một số yêu cầu nghiệp vụ về quản lý dữ liệu đấu thầu công cụ nợ.

Vì vậy, việc mở rộng hệ thống QLTP phát hành qua Kho bạc Nhà nước cấp trung ương là cần thiết để tin học hóa hoàn toàn các nghiệp vụ nêu trên nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý đối với nghiệp vụ phát hành TPCP của Kho bạc Nhà nước góp phần quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả.

Kho bạc Nhà nước cho biết hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua Kho bạc Nhà nước cấp trung ương sau khi mở rộng sẽ đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ hoán đổi TPCP, mua lại TPCP, phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản và một số yêu cầu nghiệp vụ.

Chức năng hệ thống QLTP được mở rộng như sau: Quản lý các hoạt động nghiệp vụ mua lại, hoán đổi TPCP theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC gồm nghiệp vụ mua lại, hoán đổi công cụ nợ thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc phương thức đấu thầu gồm: thông báo mua lại, hoán đổi; quản lý các hợp đồng; quản lý kết quả dự thầu, quản lý và công bố kết quả đấu thầu…; 

Quản lý các nghiệp vụ phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản (theo Thông tư số 111/2018/TT-BTC) bao gồm: quản lý các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chi tiết, tất toán và gia hạn hợp đồng, quy trình phát hành cho từng nhà đầu tư…;

Bổ sung một số yêu cầu nghiệp vụ quản lý dữ liệu đấu thầu công cụ nợ như: Về phát hành TPCP theo phương thức riêng lẻ: Bổ sung tính năng hệ thống thực hiện thông báo phát hành, hỗ trợ lập công văn thu tiền như đối với phương thức đấu thầu phát hành. Về phát hành tín phiếu kho bạc (TpKB): bổ sung các tính năng hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ đấu thầu phát hành TpKB với quy trình tương tự như nghiệp vụ đấu thầu phát hành TPCP hiện nay.

Về thanh toán gốc, lãi TPCP: cho phép điều chỉnh các khoản thanh toán gốc, lãi có điều khoản trả thêm lãi nếu thanh toán vào ngày nghỉ... Bổ sung tính năng cho phép tính toán các chỉ tiêu như kỳ hạn phát hành bình quân hàng năm, kỳ hạn còn lại, lãi suất phát hành bình quân hàng năm, lãi suất bình quân của cả danh mục TPCP, tính toán số liệu về gốc, lãi NSNN phải trả trong các năm tiếp theo theo từng phương thức phát hành, điều chỉnh số liệu theo ngày thực thanh toán... Chỉnh sửa thể thức một số văn bản in từ hệ thống theo mẫu quy định theo công văn số 3030 /KBNN-VP ngày 11/6/2020 của KBNN về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

Dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2021-2022.

Quang Minh