Kho bạc Nhà nước phát hiện trên 70.353 khoản chi không đúng quy định

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 11 tháng năm 2013, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 563.268 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước (NSNN). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 70.353 khoản chi của 31.546 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hệ thống KBNN đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng 1.342 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 12,9 tỷ đồng).

Riêng trong tháng 11/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 57.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị trong hệ thống KBNN đã phát hiện 7.900 khoản chi của 3.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ theo quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 162 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó từ chối thực là 1,4 tỷ đồng.
 
Cũng trong 11 tháng đầu năm 2013, lũy kế tính đến ngày 30/11/2013, hệ thống KBNN đã giải ngân vốn đầu tư ước đạt 200.752,2 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch vốn nhà nước giao năm 2013 (bao gồm cả tạm ứng. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán ước khoảng 75 tỷ đồng.
 
(PV)