Kho bạc Nhà nước sẽ đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành

Trước yêu cầu đổi mới, cải cách và hiện đại hóa của ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói riêng, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài chính, ngân sách, hệ thống KBNN đã được Chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ mới cho KBNN thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 2456/2014/QĐ-BTC ngày 24/9/2014.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, hệ thống KBNN ngoài việc tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trong hệ thống KBNN, còn tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi rất cao về trình độ năng lực và trách nhiệm thực thi công vụ (từ cán bộ công chức làm công tác thanh tra đến Lãnh đạo đơn vị KBNN các cấp).

Nhằm kịp thời tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của công tác thanh tra chuyên ngành KBNN, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN (theo Quyết định số 2456/QĐ-BTC, ngày 24/9/2014) và Quyết định số 777/QĐ-KBNN của Tổng giám đốc KBNN về ban hành Quy trình thanh tra chuyên ngành KBNN.Và hiện nay, KBNN đang dự thảo Cẩm nang thanh tra chuyên ngành KBNN và trình Tổng giám đốc ký ban hành trong quý 4/2014.

Theo KBNN, ngoài những công việc phải tiếp tục triển khai thực hiện về thanh tra chuyên ngành như: xây dựng mô hình tổ chức, xác định số lượng công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra trong hệ thống KBNN, có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ thanh tra viên cho công chức làm công tác thanh tra trong hệ thống KBNN đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố cần có kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ thanh tra, từng bước điều chỉnh, luân chuyển cán bộ phù hợp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành.

Năm 2015, hệ thống KBNN sẽ tiến hành triển khai thí điểm để tập dượt công tác thanh tra chuyên ngành trong hệ thống KBNN; mỗi đơn vị KBNN là một đối tượng thực hiện thanh tra chuyên ngành. Mục đích của đợt thí điểm là làm tốt công tác chuẩn bị để đến năm 2016, hệ thống KBNN chính thức triển khai đợt thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị sử dụng NSNN.

Đồng thời với việc triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành KBNN, hệ thống KBNN còn được giao nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xử phạt hành vi vi phạm hành chính, KBNN sẽ sớm nghiên cứu một số nội dung sau: Ban hành văn bản hướng dẫn xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN. Nghiên cứu ban hành quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN. Ban hành văn bản qui định  hạch toán kế toán đối với các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN. Kiến nghị với Bộ Tài chính quy định tỉ lệ phân chia khoản thu phạt trong hệ thống KBNN, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thu phạt, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành KBNN và công tác thu phạt cũng như chi bồi dưỡng cho hệ thống.

(Phương An)