Kho bạc Nhà nước sẽ mở rộng, nâng cấp hệ thống lưu trữ, sao lưu tập trung

Sau hơn 20 năm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), hạ tầng CNTT của KBNN xây dựng phân tán trên toàn quốc theo địa bàn hành chính và tập trung tại cơ quan KBNN.         

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tại cơ quan KBNN các thiết bị lưu trữ và sao lưu được trang bị kết hợp giữa mua sắm riêng cho các ứng dụng hoặc trang bị sử dụng chung cho một số ứng dụng. Năm 2006, KBNN đã sử dụng thiết bị lưu trữ chung cho cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử và quản lý trái phiếu. Đối với một số dự án mới đang thực hiện đầu tư cũng đã tính tới bài toán sử dụng chung một hạ tầng lưu trữ.

Tuy nhiên, theo KBNN để hình thành một quy hoạch sao lưu dữ liệu chung cho KBNN, cần mở rộng hệ thống sao lưu tập trung đã được hình thành từ năm 2010, trong đó cần trang bị đầy đủ thiết bị, phần mêm sao lưu đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống KBNN tại trung ương; đồng thời, thực hiện sao lưu dự phòng thêm 01 bản sao lưu cho các ứng dụng KBNN tỉnh, huyện đã được sao lưu tại KBNN tỉnh, thành phố.

KBNN cho biết mục tiêu của dự án "Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu tập trung KBNN" là mở rộng, nâng cấp hệ thống lưu trữ và sao lưu chung, thống nhất cho tất cả các ứng dụng lớn tập trung của KBNN tại cấp trung ương. Việc mở rộng hệ thống lưu trữ và sao lưu tập trung nhằm chuẩn bị hạ tầng lưu trữ và sao lưu cho các bài toán lớn định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung tại trung ương trong 3 năm tới và sẽ tiếp nhận dữ liệu chuyển đổi từ các ứng dụng hiện tại khi các thiết bị hạ tầng lưu trữ và sao lưu của các ứng dụng hết khấu hao...  

(PV)