Năm 2013: KBNN kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 666.268 tỷ đồng

Đó là số liệu thống kê do Kho bạc Nhà nước (KBNN) đưa ra tại Hội nghị tổng kết hệ thống KBNN năm 2013, số liệu này không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng; bằng 99% dự toán chi thường xuyên năm 2013 (dự toán là 674.500 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đối với công tác kiểm soát chi đầu tư, tính đến hết thời hạn thanh toán kế hoạch 2013 (ngày 31/01/2013), lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 241.840 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là 138.040 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 55.000 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch; vốn khác 31.800 tỷ đồng, đạt 94%.

Ngoài ra, KBNN đã thực hiện kiểm soát thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2012 kéo dài (vốn dự phòng ngân sách trung ương (NSTW), vốn vượt thu NSTW năm 2011, vốn ứng trước được thực hiện và thanh toán đến hết tháng 6/2013; và một số dự án thuộc vốn XDCB tập trung theo các thời hạn khác nhau) khoảng 42.000 nghìn tỷ đồng.

(Quang Minh)