Năm 2014: Hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 686.790 tỷ đồng

Năm 2014, hệ thống kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xác định 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm với 10 nhóm giải pháp triển khai thực hiện với mục tiêu và phương châm hành động là “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; vận hành ổn định hệ thống TABMIS; kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2014 của KBNN. Ảnh: MOF.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2014 của KBNN. Ảnh: MOF.

Đặc biệt, trong công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính được giao quản lý, các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của địa phương trong tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) với các hệ thống ngân hàng thương mại trên phạm vi toàn quốc góp phần hiện đại hóa, đa dạng hóa phương thức thu, nộp NSNN. Đến nay, KBNN đã triển khai công tác phối hợp thu NSNN với 21 hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại 63 KBNN tỉnh, thành phố với 700 đơn vị KBNN quận, huyện và Sở Giao dịch KBNN.

Bên cạnh đó, năm 2014, KBNN đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định mới trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN. Tổ chức quán triệt đầy đủ, đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng dẫn của KBNN đến từng công chức làm công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, về kiểm soát chi thường xuyên, tính đến hết năm 2014, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi ước đạt 686.790/704.400 tỷ đồng, đạt 97,5% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến hết thời hạn thanh toán kế hoạch năm 2014 (31/1/2015), lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 282.839 tỷ đồng, bằng 97,3% so với kế hoạch vốn năm 2014 cấp qua KBNN và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB ước là 155.357 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 85.000 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch; Vốn giải ngân khác là 42,481 tỷ đồng, đạt 98,3% kế hoạch vốn năm KBNN nhận được từ cơ quan tài chính.

Năm 2014, KBNN tiếp tục tập trung hoàn thiện và triển khai chế độ kế toán nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS, hướng dẫn vận hành quy trình nghiệp vụ kế toán NSNN phù hợp với yêu cầu quản lý ngân sách trong điều kiện vận hành TABMIS. Kịp thời ban hành các văn bản giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị KBNN trong công tác kế toán, thanh toán. Giải quyết kịp thời các vướng mắc của các đơn vị có quan hệ giao dịch với KBNN.

(TH)