Năm 2015, KBNN thí điểm thanh tra chuyên ngành

Trong năm 2014 Thanh tra Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm tra tại 30/29 đơn vị KBNN tỉnh và quận, huyện đạt 103% (vượt so với kế hoạch 3% do trong năm 2014 thực hiện kiểm tra Cục CNTT theo yêu cầu của Lãnh đạo KBNN). Bên cạnh đó, KBNN các tỉnh, thành phố đã tiến hành kiểm tra 2207/2256 cuộc đạt 98% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cũng trong năm 2014, KBNN các tỉnh, thành phố đã thực hiện giám sát từ xa báo cáo tài chính nội bộ được hơn 1753 lượt, qua đó đã phát hiện được một số các tồn tại trong việc hạch toán kế toán, việc chấp hành định mức chi tiêu của đơn vị, cũng như phát hiện những số liệu bất hợp lý, những số liệu phát sinh bất thường. Qua đó có biện pháp kiểm tra đột xuất hay yêu cầu đơn vị báo cáo giải trình, đồng thời là cơ sở xác định được trọng tâm khi kiểm tra nghiệp vụ tại cơ sở.

Ngoài ra, việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính nội bộ theo 14 chỉ tiêu tại 63 KBNN tỉnh, thành phố nhằm kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán và xác nhận tính chính xác, trung thực số liệu báo cáo của các đơn vị.

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ hệ thống KBNN được thực hiện tương đối tốt và được triển khai trên tất cả các mặt hoạt động nghiệp vụ KBNN. Qua công tác tự kiểm tra đã giúp cho cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ thấy được những tồn tại, sai sót của mình và chủ động khắc phục kịp thời những sai sót ngay trong quá trình thực hiện, với việc duy trì công tác tự kiểm tra thường xuyên đã tạo được ý thức cho cán bộ chú trọng hơn tới việc chấp hành chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ, từ đó góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ của mỗi cán bộ, công chức.

Theo Thanh tra KBNN, qua kết quả kiểm tra của KBNN và tự kiểm tra của KBNN các tỉnh, thành phố trong năm 2014 cho thấy các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ KBNN và quản lý nội bộ còn có những tồn tại, sai sót như: Trong công tác kế toán quản lý quỹ ngân sách còn có trường hợp hạch toán thu sai mục lục NSNN dẫn đến điều tiết sai cho các cấp ngân sách, chưa thực hiện hủy khai báo tỷ lệ điều tiết đã hết hiệu lực của khoản thu; hồ sơ kiểm soát chi chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ quy trình, thanh toán chưa đúng chế độ quy định, như: Việc kiểm soát mẫu dấu chữ ký trên chứng từ của đơn vị thụ hưởng ngân sách chưa kỹ nên không phát hiện được chữ ký giả mạo của Kế toán trưởng đơn vị trên chứng từ rút tiền tại KBNN, đã liên đới trách nhiệm bị truy tố trước pháp luật.

Trong lĩnh vực kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB: hồ sơ, tài liệu của dự án chưa đầy đủ, chưa đảm bảo tính pháp lý, kiểm soát chi chưa chặt chẽ như: tạm ứng chưa đúng theo quy định (tạm ứng vượt 30%KH vốn) chuyển tiền tạm ứng, thanh toán sai đối tượng thụ hưởng…

Trong công tác quản lý tài chính nội bộ vẫn còn trường hợp chi sai chế độ, chi không đúng với quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành; việc theo dõi và  tính lãi tiền gửi ngân hàng, phí dịch vụ thanh toán chưa đúng theo quy định; Mua sắm, sửa chữa tài sản chưa tuân thủ các quy định về lựa chọn nhà thầu; công tác quản lý đầu tư XDCB nội ngành: một số trường hợp chưa thực hiện đúng trình tự XDCB, chưa áp dụng đúng định mức, đơn giá.

Trong năm 2015, Thanh tra KBNN sẽ xây dựng cẩm nang thanh tra chuyên ngành, xây dựng mô hình tổ chức thanh tra chuyên ngành để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống; xác định số lượng công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra trong hệ thống KBNN từ đó có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ thanh tra viên cho công chức làm công tác thanh tra trong hệ thống KBNN để đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; xây dựng dự toán đảm bảo điều kiện làm việc cho hoạt động thanh tra chuyên ngành như: trang phục, thẻ, phương tiện làm việc và chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thanh tra chuyên ngành.

Đồng thời, KBNN tổ chức thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành tại tại một số KBNN tỉnh thành phố, sau khi kết thúc đợt thí điểm có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai thanh tra tại các đơn vị sử dụng NSNN vào đầu năm 2016.

(P.An)