Quý 1/2013: KBNN kiểm soát chi ước đạt 130.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Đó là số liệu thống kê của Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong 3 tháng đầu năm 2013. Các đơn vị KBNN đã phát hiện 12.900 khoản chi của 5.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng 175 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số thực từ chối thanh toán là 3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ngay trong tháng 3/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiếm soát ước đạt 45.000 tỷ đồng chi thường xuyên từ ngân sách qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 4.500 khoản chi của 2.000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối thanh toán với số tiền khoảng 70 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó từ chối thực 1 tỷ đồng.

Đối với thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/3/2013, luỹ kế vốn đầu tư 3 tháng giải ngân qua hệ thống KBNN là 38.935,1 tỷ đồng, đạt 17% so với kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng). Trong đó giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 26.132,2 tỷ đồng, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 12.802,9 tỷ đồng.

(Cát Tường)