Quy chế sử dụng hệ thống mạng kiểm toán nhà nước

Ngày 27/07/2015, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 1173/QĐ-KTNN về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng kiểm toán nhà nước (SAVNET).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước. Quy chế này áp dụng đối với đơn vị, tổ chức (gọi chung là đơn vị) trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là công chức, viên chức và viết tắt là CCVC) của Kiểm toán Nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước.

Quy chế nêu rõ chỉ sử dụng SAVNET phục vụ yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao và không sử dụng vào mục đích: Truyền bá tư tưởng, văn hóa mang tính kích động, chống phá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Khai thác, lưu trữ các chương trình giải trí không lành mạnh, các thông tin có nội dung xấu; Phát tán virus, gửi thư rác, làm công cụ tấn công SAVNET hoặc các mạng khác; Chơi các trò chơi trực tuyến (game online).

Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước được truyền tải trên SAVNET phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; việc sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên SAVNET phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về viễn thông, công nghệ thông tin và lưu trữ.

Ngoài ra, không tự ý gỡ bỏ kết nối mạng, thay đổi thông số của các thiết bị (tên, địa chỉ mạng,...) gây xung đột tài nguyên trên mạng; không lắp đặt, cài đặt các thiết bị phát sóng không dây (wireless) vào SAVNET khi chưa được sự đồng ý của Trung tâm Tin học.

Nghiêm cấm sử dụng SAVNET vào các mục đích trái với quy định của Kiểm toán Nhà nước và pháp luật.

(T.H)