Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc ngân sách xã, phường, thị trấn

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho hay: Quy trình này áp dụng để kiểm soát thanh toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn để xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình bằng nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, Kho bạc Nhà nước vận dụng các quy định của quy trình này và theo yêu cầu quản lý của chủ đầu tư để thực hiện kiểm soát thanh toán vốn cho dự án, công trình.

Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là KBNN huyện) tổ chức thực hiện việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư đúng chế độ quy định của nhà nước và quy định tại quy trình này; xác nhận số vốn đã thanh toán, nhận xét tình hình thanh toán; quyết toán vốn đầu tư hàng năm cho từng dự án đầu tư theo quy định về quyết toán ngân sách nhà nước; trả lời và giải thích những nội dung chưa thoả đáng trong việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo yêu cầu của chủ đầu tư.

KBNN huyện có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định hiện hành, nếu phát hiện quyết định của cấp có thẩm quyền trái với quy định hiện hành của Nhà nước phải có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét lại và nêu ý kiến đề xuất giải quyết. Quá thời gian đề nghị mà không nhận được trả lời thì được quyền giải quyết theo ý kiến đề xuất của mình. Nếu nhận được ý kiến trả lời xét thấy không thoả đáng thì vẫn giải quyết theo ý kiến của cấp có thẩm quyền quyết định, đồng thời báo cáo lên cấp có thẩm quyền cao hơn và cơ quan tài chính xem xét xử lý.

KBNN huyện không nhận và không xem xét các bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, các tài liệu có tính kỹ thuật của các dự án đầu tư. Trường hợp trong nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có đóng kèm các tài liệu này thành một quyển thì KBNN nhận nhưng không xem xét.

Số vốn thanh toán (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình không được vượt dự toán hoặc giá trúng thầu, tổng mức đầu tư, tổng dự toán của dự án (đối với chi phí nằm trong tổng dự toán). Tổng số vốn thanh toán cho dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt theo từng nguồn vốn. Tổng số vốn thanh toán cho dự án trong năm (bao gồm vốn tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án.

Hồ sơ chứng từ chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà nước: Thực hiện theo điểm 5 Phần I Quyết định số 297/QĐ-KBNN ngày 18/5/2007 và Điểm 1 Quyết định số 1539/QĐ-KBNN ngày 11/12/2007 của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

(Kim Hoa)