Quy trình nhập dự toán ngân sách địa phương vào hệ thống TABMIS

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 80 ngày 15/2/2010) - Thực hiện cải cách quản lý tài chính công, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai TABMIS, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành NSNN; trong đó đã quy định về việc nhập dự toán chi ngân sách vào TABMIS và trách nhiệm của các cơ quan tài chính, KBNN, đơn vị dự toán cấp.

Triển khai thí điểm TABMIS tại Hải Phòng.Ảnh: Chí Thanh.Triển khai thí điểm TABMIS tại Hải Phòng.Ảnh: Chí Thanh.

Theo quy định của Thông tư 107/2008/TT-BTC, đối với việc nhập dự toán chi ngân sách giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách và các dự án đầu tư vào TABMIS, trường hợp các đơn vị dự toán cấp I đã tham gia kết nối vào hệ thống (online) thì các đơn vị dự toán cấp I thực hiện nhập trực tuyến vào TABMIS; trường hợp chưa được tham gia kết nối vào TABMIS thì đơn vị tạo file dữ liệu dự toán gửi cơ quan tài chính để cập nhật vào TABMIS.

Tuy nhiên, theo quy định trên của Thông tư 107/2008/TT-BTC, các đơn vị dự toán cấp I vẫn chưa thực hiện được (do các đơn vị dự toán cấp I chưa được tham gia kết nối vào TABMIS; đồng thời các đơn vị cũng chưa có các chương trình phần mềm về phân bổ dự toán nên chưa thực hiện tạo file dữ liệu điện tử gửi cơ quan tài chính cập nhật vào TABMIS), nên cơ quan tài chính vẫn phải  thực hiện nhập dự toán trực tiếp vào TABMIS trên cơ sở các quyết định giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I (đối với ngân sách địa phương (NSĐP) là các sở tài chính, phòng tài chính).

Các loại dự toán được nhập vào TABMIS gồm: Dự toán chi theo lĩnh vực của ngân sách các cấp tỉnh, huyện và xã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (trong trường hợp bỏ HĐND) quyết định hàng năm bao gồm: dự toán chi trong cân đối và chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách (dự toán cấp 0).

Dự toán chi ngân sách  Uỷ ban nhân dân hoặc ủy quyền cho cơ quan tài chính, sở kế hoạch và đầu tư giao cho các đơn vị (đối với ngân sách địa phương) bao gồm: dự toán giao đầu năm; dự toán giao bổ sung trong năm từ các nguồn tăng thu, dự phòng và dự toán chi các lĩnh vực chưa phân bổ đầu năm; dự toán điều chỉnh trong năm; dự toán ứng trước năm sau (đơn vị dự toán cấp I).

Dự toán giao cho các đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, các dự án đầu tư, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới.

Dự toán giao cho đơn vị dự toán cấp 1 đồng thời là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách (không có đơn vị trực thuộc) là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách và thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I uỷ quyền cho các đơn vị dự toán cấp II thực hiện phân bổ, giao dự toán theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục IV Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, thực hiện các bước phân bổ theo quy trình nhập dự toán kinh phí ủy quyền quy định tại quy trình nghiệp vụ tương lai áp dụng cho TABMIS, việc ghi chép tổ hợp tài khoản dự toán kế toán có đặc điểm như sau:

   + Mã cấp ngân sách: ghi mã ngân sách cấp trên (cấp uỷ quyền).

+ Mã chương: ghi mã cơ quan quản lý nhà nước cấp trên (cấp uỷ quyền).

+ Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: ghi  mã cơ quan quản lý cấp dưới được ủy quyền.

Đối với dự toán chi của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện như sau: Trường hợp ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thuộc An ninh, Quốc phòng việc cấp kinh phí sử dụng mã đơn vị sử dụng ngân sách chung tương ứng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Dự toán chi bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, thực hiện các bước phân bổ theo Quy trình nghiệp vụ tương lai áp dụng cho TABMIS, việc ghi chép tổ hợp tài khoản dự toán kế toán có đặc điểm như sau: Cấp ngân sách ghi cấp ngân sách cấp trên; Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách là mã tổ chức ngân sách nơi nhận dự toán bổ sung; chương ghi chương ngân sách cấp trên.

 Cơ quan tài chính cấp dưới nơi nhận lập Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên tại Kho bạc nhà nước nơi cơ quan Tài chính cấp dưới mở tài khoản, ghi chi ngân sách cấp trên, ghi thu ngân sách cấp dưới.

Các nhiệm vụ chi không phải nhập dự toán vào TABMIS: Các nhiệm vụ chi phân bổ cấp 0 không phải nhập dự toán vào TABMIS, gồm: Các khoản ghi thu, ghi chi nguồn thu học phí, viện phí và các khoản ghi thu ghi chi ngoài cân đối khác; Chi hoàn thuế giá trị gia tăng; Chi chuyển nguồn ngân sách năm trước sang năm sau.

Các khoản chi trả nợ trong nước và ngoài nước chi tiết theo từng khoản vay và chủ nợ, bao gồm: thanh toán gốc, lãi các khoản tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Chính phủ, công trái, trái phiếu đặc biệt, vay Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, vay Quỹ tích lũy trả nợ, vay tồn ngân Kho bạc, thanh toán nợ dân và các khoản vay trong nước khác; thanh toán các khoản phí phát hành trái phiếu đấu thầu qua thị trường chứng khoán và bảo lãnh phát hành, phí thanh toán đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Chi hoàn thuế và hoàn trả các khoản thu khác chi tiết theo đối tượng cụ thể.

Các khoản ngân sách chi hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân cấp bằng lệnh chi tiền, trừ các khoản chi hỗ trợ được giao trong dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1.

Các khoản chi bằng lệnh chi tiền để thực hiện các nhiệm vụ chi viện trợ trực tiếp cho nước ngoài; chi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hôi không có quan hệ thường xuyên với ngân sách và chi các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách bằng lệnh chi tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:

Thực hiện nhập dự toán vào TABMIS đối với dự toán tạm cấp đầu năm theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, thực hiện nhập vào TABMIS theo quy trình nhập dự toán tạm cấp vào TABMIS và thực hiện thu hồi theo quy định khi có dự toán chính thức được giao.

Đối với ngân sách cấp xã, căn cứ dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp xã được Hội đồng nhân dân quyết định, Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách cấp xã, trong đó đối với dự toán chi thường xuyên phân bổ chi tiết đến loại, khoản của Mục lục ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (01 bản) làm căn cứ nhập vào TABMIS và thanh toán, kiểm soát chi theo quy định. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của bản dự toán do Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi đến trước khi thực hiện nhập vào TABMIS.

Thực hiện đóng, mở kỳ kế toán; cập nhật các giá trị của kế toán đồ (COA) vào TABMIS (trừ các mã do Cục Tin học và Thống kê tài chính cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung để giao diện với TABMIS)… để phục vụ việc nhập dự toán chi ngân sách vào TABMIS.

Khi thực hiện thanh toán và kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện giữa dự toán giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền (bản dự toán do đơn vị gửi đến) không khớp đúng với dự toán trong TABMIS thì phải báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp (đối với dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách cùng cấp) hoặc báo cáo Kho bạc Nhà nước cấp trên (đối với dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách cấp trên) để tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, xử lý theo quy định của Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2007 của Bộ Tài chính

Quy trình

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ điền số liệu vào Bảng phiên dữ liệu:

Tài liệu cơ quan tài chính (CQTC) gồm: Nghị quyết Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân trong trường hợp bỏ HĐND (đối với ngân sách địa phương) bao gồm: dự toán chi trong cân đối và chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách (Mẫu giao dự toán cấp 0). Quyết định phê duyệt phân bổ dự toán của Ủy ban Nhân dân (đối với dự toán ngân sách địa phương) cho các đơn vị dự toán cấp 1 (Mẫu UBND giao cho đơn vị dự toán (ĐVDT) cấp 1). Căn cứ quyết định phân bổ dự toán của đơn vị dự toán cấp 1 cho các đơn vị dự toán trực thuộc (Mẫu ĐVDT Cấp 1 giao dự toán cho các ĐVDT trực thuộc).

Tài liệu CQTC đề nghị KBNN cung cấp: Cung cấp số liệu từ đầu năm ngân sách đến ngày chốt số liệu bàn giao việc nhập dự toán cho CQTC phần dự toán thường xuyên. Cung cấp số liệu từ đầu năm ngân sách đến ngày chốt số liệu bàn giao cho CQTC: Báo cáo tình hình sử dụng dự toán chi tiết từng đơn vị sử dụng ngân sách chi tiết mã đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS), báo cáo B5-02/NS.

Số liệu chuyển nguồn theo từng ĐVSDNS: Phần dự toán đầu tư: Số nhập kế hoạch vốn chi tiết từng dự án: tên dự án, mã dự án đầu tư. Số liệu chuyển nguồn năm trước mang sang.

Phần dự toán chi chuyển giao: Sổ chi tiết tài khoản ngoại bảng dự toán bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới TK 11x cấp ngân sách tương ứng.

Bước 2: Xây dựng mẫu biểu phiên dữ liệu dự toán áp dụng cho nhập dự toán ngân sách địa phương bao gồm: Dự toán ngân sách tỉnh, huyện, trong đó:

-         Sheet cấp 0-1-4:

+ Ngân sách cấp huyện; Phòng Tài chính dùng để phiên dữ liệu cấp 0, phân bổ từ cấp 0 đến cấp 1 và đến cấp 4,  bao gồm dự toán chi đầu tư, chi thường xuyên; phân bổ từ cấp 0 đến cấp 4 thuộc dự toán chi chuyển giao và dự toán khác liên quan điều hành ngân sách cấp tỉnh; xắp xếp và rút số dư theo từng mã nhiệm vụ chi, theo hình thức cấp phát dự toán trước rồi đến hình thức lệnh chi tiền, chủ yếu phiên cho các loại dự toán: dự toán chính thức, dự toán chuyển nguồn cấp 0, dự toán điều chỉnh. ( Phòng Tài chính huyện nhập vào TABMIS)

+ Ngân sách tỉnh: Phòng Ngân sách dùng để phiên dữ liệu nhập cấp 0 và phân bổ từ cấp 0 đến cấp 1 bao gồm cả chi đầu tư, chi thường xuyên; phân bổ từ cấp 0 đến cấp 4 thuộc dự toán chi chuyển giao (hoặc Phòng Văn xã) và dự toán khác liên quan điều hành ngân sách cấp tỉnh, xắp xếp và rút số dư từng mã nhiệm vụ chi, theo hình thức cấp phát dự toán rồi đến hình thức lệnh chi tiền. Chủ yếu phiên cho các loại dự toán: dự toán chính thức, dự toán chuyển nguồn cấp 0, dự toán điều chỉnh cấp 0. ( phần này do Phòng Ngân sách nhập vào hệ thống)

-         Sheet cấp 1- 4:

+ Ngân sách cấp huyện: Phòng Tài chính dùng để phiên nhập dự toán bổ sung ngoài nguồn dự toán giao chính thức đầu năm không nằm trong dự toán cấp 0 của hội đồng nhân dân giao đầu năm, dự toán ứng trước, nhập dự toán cho đơn vị dự toán cấp 1 và phân bổ xuống cho cấp 4.( Phòng Tài chính huyện nhập vào TABMIS)

+ Ngân sách tỉnh: Các Phòng Hành chính - Sự nghiệp, Phòng Đầu tư dùng để phiên dữ liệu từ cấp 1 đến cấp 4, phiên các loại dự toán: dự toán chính thức, dự toán bổ sung, dự toán điều chỉnh, dự toán ứng trước ( Do phòng Phòng Hành chính - Sự nghiệp, Phòng Đầu tư nhập vào hệ thống)

- Sheet cấp 4:

 Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh: Phiên số dự toán được chuyển nguồn của đơn vị dự toán cấp 4 (đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách) (Do phòn tài chính huyên nhập; Phòng Hành chính - Sự nghiệp, Phòng Đầu tư  thuộc ngân sách tỉnh nhập vào hệ thống)

Bước 3: Thực hiện phiên dữ liệu dự toán theo quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền. Thực hiện phiên dữ liệu vào tệp mẫu excel bước 1

Phiên dự toán cấp 0 ghi đầy đủ 12 đoạn mã tổ hợp tài khoản dự toán cấp 0:

Căn cứ vào nghị quyết Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân trong trường hợp bỏ HĐND (đối với ngân sách địa phương) bao gồm: dự toán chi trong cân đối và chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách (Mẫu giao dự toán cấp 0).

 Kế toán nhập chi tiết theo loại dự toán: dự toán giao đầu năm; dự toán giao bổ sung trong năm từ các nguồn tăng thu, dự phòng và dự toán chi các lĩnh vực chưa phân bổ đầu năm; dự toán điều chỉnh trong năm, dự toán năm trước chuyển sang, chi tiết mã loại dự toán, cụ thể:

- Mã quỹ (01)

- Mã tài khoản kế toán (Theo chế độ kế toán. Chọn tài khoản tự nhiên tương ứng dự toán cấp 0: 9213, 9216, 9219, 9233, 9229, 9239, 9241...).

- Mã nội dung kinh tế (9999)

- Mã cấp ngân sách (Điền cấp ngân sách. Cấp tỉnh: 2, cấp huyện: 3)

- Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách (điền theo cấu trúc: 29979XX – trong đó XX là mã địa bàn tỉnh; 2999XXX – trong đó  XXX mã địa bàn huyện)

- Mã địa bàn (99999)

- Mã chương (999)

- Mã ngành kinh tế (Mã Nhiệm vụ chi theo MLNS)

- Mã chương trình mục tiêu, dự án (Điền mã nếu có, nếu không để 99999).

- Mã Kho bạc nhà nước (Mã Kho bạc giao dịch)

- Mã nguồn chi ngân sách nhà nước (mã tính chất nguồn kinh phí, nếu không xác định được chính xác tính chất nguồn kinh phí để 99).

- Mã dự phòng (000).

Phiên dự toán cấp 1 ghi đầy đủ 12 đoạn mã tổ hợp tài khoản dự toán cấp 1

Căn cứ Quyết định phê duyệt phân bổ dự toán của Ủy ban Nhân dân (đối với dự toán ngân sách địa phương) cho các đơn vị dự toán cấp 1, chi tiết mã loại dự toán. Thực hiện phiên theo nguyên tắc sau:

- Mã quỹ (01)

- Mã tài khoản kế toán (Theo chế độ kế toán. Chọn tài khoản tự nhiên tương ứng dự toán cấp 1 như 9253, 9257, 9256…)

- Mã nội dung kinh tế (9999)

- Mã cấp ngân sách (Điền cấp ngân sách. Cấp tỉnh: 2, cấp huyện: 3)

- Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách (Mã đơn vị quan hệ ngân sách được phân bổ dự toán cấp 1)

- Mã địa bàn (99999)

- Mã chương (Điền chương tương ứng)

- Mã ngành kinh tế (Mã Nhiệm vụ chi theo MLNS)

- Mã chương trình mục tiêu, dự án (Điền mã nếu có, nếu không có để 99999)

- Mã Kho bạc nhà nước (Mã Kho bạc giao dịch)

- Mã nguồn chi ngân sách nhà nước (mã tính chất nguồn kinh phí)

- Mã dự phòng (000).

Phiên dự toán cấp 4 ghi đầy đủ 12 đoạn mã tổ hợp tài khoản dự toán cấp 4:

Căn cứ quyết định phân bổ dự toán của đơn vị dự toán cấp 1 cho các đơn vị dự toán cấp 4, kế toán tạo bút toán phân bổ trên màn hình phân bổ ngân sách, loại giao dịch “Phân bổ dự toán giao trong năm từ cấp 1 tới cấp 4”, loại dự toán (dự toán chính thức, dự toán bổ sung, dự toán điều chỉnh - ký hiệu mã loại dự toán tương ứng).

Trước khi thực hiện phiên dữ liệu dự toán cấp 4, các cơ quan tài chính cần chốt số liệu với KBNN cùng cấp để đảm bảo xác định được số dự toán nào KBNN cùng cấp đã nhập và đã chuyển đổi vào hệ thống TABMIS, thì CQTC phiên vào TK trung gian 9631. Số KBNN chưa nhập CQTC phiên vào TK tự nhiên 95xx. Thực hiện phiên theo nguyên tắc sau:

Lưu ý: Đoạn mã không xác định để ký tự 0.

- Mã quỹ (01)

- Mã tài khoản kế toán (Theo chế độ kế toán. Chọn tài khoản tự nhiên tương ứng dự toán cấp 4 như 9631, 9523, 9526… Tài khoản 9631 được chọn trong trường hợp dự toán giao cho đơn vị dự toán cấp 4 đã được KBNN cùng cấp quản lý trước thời điểm chuyển đổi dữ liệu của KBNN cùng cấp vào hệ thống TABMIS).

- Mã nội dung kinh tế (0000)

- Mã cấp ngân sách (Điền cấp ngân sách. Cấp tỉnh: 2, cấp huyện: 3)

- Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách (của dự toán cấp 4)

- Mã địa bàn (00000)

- Mã chương (xác định tương ứng)

- Mã ngành kinh tế (Mã ngành kinh tế)

- Mã chương trình mục tiêu, dự án (Điền mã nếu có, nếu không có để 00000)

- Mã Kho bạc Nhà nước (Mã Kho bạc giao dịch).

- Mã nguồn chi ngân sách nhà nước (Mã tính chất nguồn kinh phí, lưu ý chi tiết theo tự chủ, không tự chủ, cải cách tiền lương,...).

- Mã dự phòng (000).

Bước 4: Nhập dự toán cấp 0, phân bổ  cấp 0 đến cấp 1, phân bổ từ cấp 1 đến cấp 4, các bước điều chỉnh sai lầm.

(Phương Hoa, KBNN)