Sửa đổi biểu mẫu khi giao dịch với Kho bạc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số  61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ 26/06/2014, các biểu mẫu sử dụng khi đăng ký, sử dụng tài khoản tại Kho bạc sẽ được áp dụng theo Thông tư 61/2014/TT-BTC.

Ngoài nội dung trên, Thông tư còn có quy định mới về:Hồ sơ chi tiết đăng ký sử dụng tài khoản; Phương pháp ghi chép Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách, Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN.

Thời hạn thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản:

- Chậm nhất vào ngày 05 tháng sau đối với Tài khoản tiền gửi và tài khoản có tính chất tiền gửi

- Chậm nhất vào ngày 05 đầu quý sau đối với tài khoản dự toán.

- Riêng thời hạn đối chiếu số liệu NSNN khi kết thúc năm ngân sách chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 2 năm sau.

Việc thu phí dịch vụ thanh toán được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, KBNN không hoàn trả lại khoản phí dịch vụ thanh toán đã thu trong trường hợp đơn vị, tổ chức, cá nhân yêu cầu hủy bỏ dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ thanh toán không thực hiện được vì những sai sót, sự cố không phải do lỗi của KBNN gây ra.

Thứ hai, KBNN không thu phí dịch vụ thanh toán đối với các khoản thanh toán trực tiếp giữa đơn vị, tổ chức, cá nhân với KBNN (trích tài khoản để trả phí dịch vụ thanh toán, trả tiền mua ấn chỉ của Kho bạc,...), giữa đơn vị, tổ chức với các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác cùng đăng ký và sử dụng tài khoản tại một KBNN.

Thứ ba, KBNN không tự ý khấu trừ số tiền thanh toán của đơn vị, tổ chức để thu phí dịch vụ thanh toán.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS.

Tổng Giám đốc KBNN, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Cục trưởng Cục tin học và thống kê tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị tham gia TABMIS, các đơn vị khác có giao dịch với KBNN trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Thông tư này.

(T.H)