Thế nào là quy trình "bắt đầu ngày đặc biệt"?

Trường hợp T4 đã bắt đầu ngày mới nhưng T3 chưa đối chiếu, kết thúc ngày cũ, thì để bắt đầu ngày mới cho T3, phải sử dụng quy trình bắt đầu ngày đặc biệt, gồm các bước sau:

Thế nào là quy trình "bắt đầu ngày đặc biệt"?

Bước 1: T4 gửi điện “Cho phép hoạt động lại” cho T3 bằng chức năng: Hệ thống/ Quản trị/ Cho phép hoạt động lại.

- Bước 2: Tại T3, sau khi nhận được điện tại bước 1 sẽ gửi điện “Đăng kí hoạt động lại” lên T4 bằng chức năng Hệ thống/ Quản trị/ Đăng kí hoạt động lại --> Kích nút “Gửi”. Chú ý: Nút Gửi sẽ không nổi lên nếu T3 chưa nhận được điện tại Bước 1.

- Bước 3: T4 sau khi nhận được điện từ T3 tại bước 2 sẽ gửi Bắt đầu ngày cho T3 như bình thường.

- Bước 4: T3 thực hiện quy trình bắt đầu ngày như bình thường sau khi nhận được điện bắt đầu ngày do T4 gửi xuống.

Như vậy, các luồng thanh toán ngày hôm trước chưa được đối chiếu giữa T3 và T4 sẽ được thực hiện đối chiếu trong ngày hiện tại cùng với các luồng thanh toán trong ngày (Đối chiếu gộp).

(Theo Trung tâm Tin học - Kho bạc Nhà nước)