Ảnh minh họa.

Xử lý điện trong hàng đợi

Hỏi: T3 nhận điện từ T4 nhưng điện nằm trong hàng đợi không nhận vào hệ thống, vậy tôi phải làm thế nào?

Ảnh minh họa.

Các tình huống thanh toán điện tử liên kho bạc ngoại tỉnh (tiếp theo)

Hỏi: Theo nguyên tắc, T3 phải xử lý hết, LTT đến thì hệ thống cho phép đối chiếu và kết thúc ngày, tuy nhiên, T3 nhận được 1 LTT GTC, TTV chưa hoàn thiện, KTT chưa kí kiểm soát LTT đến mà T3 vẫn đối chiếu và kết thúc ngày được. Phải chăng hệ thống bị lỗi hay nguyên nhân tại sao?

Ảnh minh họa.

Kết xuất số liệu các loại báo cáo trong phiên bản KTBC 4.1 bị lỗi

Hỏi: Sau khi cập nhật phiên bản KTBC 4.1 tổng hợp báo cáo theo QĐ14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007, kết xuất số liệu các loại báo cáo kể cả tổng hợp theo CH/LK/M/NM toàn tỉnh, nhưng lại như liệt kê theo từng đơn vị, mỗi đơn vị lại theo M/NM của tất cả các huyện, báo cáo lên hàng hơn trăm trang giấy. Tại sao có tình trạng này?

Họp báo thanh toán Công trái giáo dục năm 2003. Ảnh: K.Hoa

Thanh toán Công trái giáo dục phát hành năm 2003

Từ ngày 5/5/2008, các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ thực hiện thanh toán Công trái giáo dục năm 2003, với mức lãi suất 68%/5 năm cho các chủ sở hữu công trái trên địa bàn cả nước. Thời điểm thanh toán công trái được thực hiện theo ngày ghi trên phiếu công trái.

Ảnh minh họa.

Kết xuất báo cáo tài chính và kế toán quản trị theo Quyết định 14/2007/QĐ-BTC (tiếp theo)

Hỏi: In báo cáo trên Chương trình KTBC mới, số liệu thu NS năm 2007 (thời điểm in tháng 1/2008) các báo cáo B01-01/BC-NS, B01-02/BC-NS, B01-03/BC-NS, thì dòng Tổng thu ngân sách cao hơn dòng Tổng số, nên các khoản thu chưa có công thức là một số âm. Khi kết xuất báo cáo từ Chương trình KTBC cũ số liệu thu NS năm 2007 (thời điểm in tháng 1/2008) thì chỉ có duy nhất 1 dòng Tổng cộng.

Ảnh minh họa.

Kết xuất báo cáo tài chính và kế toán quản trị theo Quyết định 14/2007/QĐ-BTC

Hỏi: Sau khi thực hiện cập nhật phiên bản KTBC 4.1 tổng hợp báo cáo theo QĐ14/2007/QĐ -BTC ngày 15/03/2007, kết xuất số liệu tất cả các loại báo cáo kể cả tổng hợp theo CH/LK/M/NM toàn tỉnh nhưng lại cứ như liệt kê theo từng đơn vị, mỗi đơn vị lại theo M/NM của tất cả các huyện, báo cáo lên hàng hơn trăm trang giấy.