Thế nào là quy trình "bắt đầu ngày đặc biệt"?

Trường hợp T4 đã bắt đầu ngày mới nhưng T3 chưa đối chiếu, kết thúc ngày cũ, thì để bắt đầu ngày mới cho T3, phải sử dụng quy trình bắt đầu ngày đặc biệt, gồm các bước sau: