Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Điểm tình hình thu ngân sách của kho bạc Nhà nước địa phương

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang cho biết, trong tháng 4/2014 tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn lũy kế tính từ đầu năm ước đạt 2.800 tỷ đồng. Thu nội địa ước 280 tỷ đồng trong đó, ngân sách địa phương là 274 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch; thu xổ số kiến thiết là 99 tỷ đồng, đạt 30% dự toán; thu chuyển giao từ ngân sách trung ương là 1.130 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nâng cấp chương trình KTNB theo mô hình mới

Thực hiện Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg ngày 19/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Chiến lược phát triển KBNN theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm mục tiêu sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả; hiện KBNN đã chuẩn bị triển khai tổ chức kế toán nội bộ tập trung tại KBNN tỉnh, nhằm mục tiêu: Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực hoạt động. Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán nội bộ hệ thống KBNN. Đảm bảo tính chủ động của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, giảm việc thực hiện nhiệm vụ công tác hạch toán kế toán của KBNN huyện. Để làm được điều đó, yêu cầu đặt ra là phải tiến hành nâng cấp chương trình Kế toán nội bộ (KTNB), trước tiên ở các phân hệ tài chính kế toán, lương và các khoản chi cá nhân.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Kho bạc Nhà nước hoàn thành đóng gói hợp đồng TABMIS

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong năm 2013, toàn hệ thống kho bạc đã tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung công việc của dự án góp phần quan trọng trong việc đóng gói, kết thúc dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

KBNN phát hiện, thu giữ 1.443 tờ tiền giả các loại

Trong năm 2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện, thu giữ và xử lý kịp thời, đúng quy định 1.443 tờ tiền giả các loại, trả lại 9.758 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 10,9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Năm 2013: KBNN kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 666.268 tỷ đồng

Đó là số liệu thống kê do Kho bạc Nhà nước (KBNN) đưa ra tại Hội nghị tổng kết hệ thống KBNN năm 2013, số liệu này không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng; bằng 99% dự toán chi thường xuyên năm 2013 (dự toán là 674.500 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Kho bạc địa phương tích cực nâng cao công tác kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương cho biết, trong tháng 11/2013, kho bạc đã tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu, tổ chức hạch toán điều tiết kịp thời, chính xác cho các cấp ngân sách được hưởng. Ước thu trong tháng 11/2013 được 638 triệu đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Kho bạc Nhà nước phát hiện trên 70.353 khoản chi không đúng quy định

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 11 tháng năm 2013, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 563.268 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước (NSNN). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 70.353 khoản chi của 31.546 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tình hình hoạt động của các kho bạc địa phương

Tính đến ngày 15/10/2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sóc Trăng thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) các nguồn, các cấp ngân sách trên đại bàn tỉnh là 1.346 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Điểm tình hình thu chi ngân sách tại các kho bạc địa phương

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10/2013 là 923 tỷ 355 triệu đồng, lũy kế là 10.250 tỷ 231 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương là 3.898 tỷ 986 triệu đồng, đạt 101,2% so với dự toán năm. Kiểm soát chi NSNN được 514 tỷ 237 triệu đồng, trong đó, kiểm soát chi các chương trình mục tiêu quốc gia được 7 tỷ 850 triệu đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Điểm tình hình hoạt động của kho bạc tại các địa phương

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn, trong 9 tháng năm 2013, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện là 5.221.897 triệu đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương (NSTW) là 872.232 triệu đồng, chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 4.349.665 triệu đồng, đạt 76% dự toán.

Ảnh minh họa.

9 tháng năm 2013: Hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 495.863 tỷ đồng chi thường xuyên

Tháng 9/2013, hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát ước đạt 50.066 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 6.500 khoản chi của 3.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hệ thống kho bạc đã từ chối ước khoảng 40 tỷ đồng vốn đầu tư XDCB

Tính đến ngày 30/9/2013, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) là 163.970 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là 105.470 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu chính phủ là 39.600 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch; vốn khác 18.900 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Điểm tình hình hoạt động kho bạc địa phương trong tháng 9

Theo tin từ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ ngày 16/8 đến ngày 15/9/2013 là 70,2 tỷ đồng; lũy kế thực hiện từ đầu năm là 1.001,8 tỷ đồng, đạt 75% dự toán UBNN tỉnh giao. Thu NSNN trong cân đối 809,9 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán; tổng chi NSNN là 381,5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.001,9 tỷ đồng.