Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2015

Kho bạc Nhà nước thông báo Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2015, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 6 năm 2015 là 1 USD = 21.630 đồng. 

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 6 năm 2015 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

(T.H)