Về các tình huống tổng hợp dữ liệu trong hệ thống Kho bạc

Trong trường hợp KBNN cấp dưới không truyền được FILE TEXT lên KBNN cấp trên thì chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Về các tình huống tổng hợp dữ liệu trong hệ thống Kho bạc

1. Không chạy chương trình giám sát truyền tin Monitor.exe trên máy chủ hoặc chương trình chạy bị lỗi.

2. Các tham số về cấu hình chương trình Monitor.exe trong WINDOWS REGISTRY đăng ký sai.

3. Dịch vụ FTP trên máy chủ KBNN tỉnh hoặc KBNN huyện bị hỏng.

4. Không có quyền truy cập vào thư mục chứa các FILE TEXT tổng hợp tại máy chủ KBNN cấp trên.

Cách xử lý:

1. Nếu do nguyên nhân 1:

Chạy lại chương trình Monitor.exe sau đó đợi khoảng 5 phút.

Nếu Modem quay số kết nối được với KBNN cấp trên thì đợi đến khi modem ngắt kết nối, kiểm tra lại các file trong thư mục truyền đi R:\OUTBOX.

Nếu modem quay số không kết nối được với KBNN cấp trên thì đọc FILE LOG R:\FTP\LOG, giải quyết bước tiếp theo.

2. Nếu do nguyên nhân 2:

Ta phải đăng ký lại các tham số của chương trình Monitor.exe bằng Windows Registry.

Ghi chú:

Dưới đây là file Monitor.exe mẫu. Bạn có thể sửa lại các tham số rồi sử dụng (các tham số cần sửa là các tham số in đậm). Lưu ý khi đăng ký, ta nhắp chuột phải vào file này và chọn Merge. Để sửa lại các tham số, ta nhắp chuột phải và chọn Edit.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Monitor]

"SHKB"="05164"

"TEN"="VPKB HA TAY"

"INBOX"="INBOX\\KB05164"

"SERVER"="FTP.HTA.KBNN.GOV"

"SHKB CT"="TTT05"

"Connect String"="KT3"

"Chuyen tiep Path"="R:\\"

"Cap"="3"

"FLAG"="1"

"OUTBOX"="R:\\OUTBOX\\"

"BACKUP"="R:\\OUTBOX\\BACKUP\\"

"LOGFILE"="R:\\OUTBOX\\LOGFILE\\logfile.log"

"RUNFTP"="1"

"RUNLKB"="0"

"TIMER INTERVAL FTP"="30000"

"TIMER INTERVAL LKB"="1000"

3. Nếu do nguyên nhân 3:

Cài đặt lại dịch vụ FTP trên máy chủ NT của KBNN huyện hoặc tỉnh nếu dịch vụ này bị hỏng.

4. Nếu do nguyên nhân 4:

Thông báo cho cán bộ tin học KBNN cấp trên, để kiểm tra và phân quyền truy cập vào thư mục chứa các FILE TEXT cho User thực hiện truyền file. (Tốt nhất, thư mục này nên có quyền truy cập là PUBLIC).