Vì sao phải nâng cấp chương trình TCS tập trung?

Thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) (thông qua ứng dụng TCS tập trung) với các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phối hợp với các đơn vị triển khai thành công hệ thống thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và hệ thống TCS tập trung đến hơn 700 đơn vị KBNN cấp huyện trên toàn quốc.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Sự cần thiết nâng cấp phần mềm TCS tập trung
 
 Đến nay, về cơ bản, chương trình ứng dụng TCS tập trung đã đi vào hoạt động tương đối ổn định, đáp ứng được các yêu cầu về mặt nghiệp vụ.
 
Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các cơ chế chính sách đã có nhiều thay đổi, đặc biệt liên quan đến quy trình thu NSNN trong nội bộ KBNN và các ngân hàng thương mại, cơ quan thu như: Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) quy định lệnh hoàn kiêm bù trừ cho phép hoàn thuế cho nhiều cơ quan thu khác nhau, cùng địa bàn và khác địa bàn KBNN thực hiện hoàn.
 
Các yêu cầu thay đổi trong Thông tư 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN – Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại liên quan đến việc in hoa văn phù hợp trên giấy nộp tiền vào NSNN để tránh việc lợi dụng; xử lý chứng từ thu NSNN ngày cuối tháng; xử lý quy trình tài khoản chuyên thu của KBNN tỉnh cuối ngày chuyển về Sở giao dịch KBNN (SGD)
 
Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định KBNN kiểm soát, hạch toán và chuyển cho cơ quan thu ngang cấp các chứng từ như giấy rút dự toán ngân sách, giấy rút vốn đầu tư, ủy nhiệm chi chuyển khoản chuyển tiền điện tử do chủ đầu tư lập trong việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
 
Những yêu cầu này đòi hỏi phải chỉnh sửa ứng dụng cho phép nhập, kiểm soát và hạch toán TABMIS thêm các loại chứng từ giấy rút dự toán ngân sách, giấy rút vốn đầu tư, ủy nhiệm chi chuyển khoản chuyển tiền điện tử; Chỉnh sửa phần tạo bảng kê điện tử cho phép kết xuất cho cơ quan thu các loại chứng từ trên.
 
Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ NSNN dảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính có quy định thêm thông tin số tiền phạt chậm nộp trên biên lai thu phạt vi phạm hành chính, do mẫu biên lai mới bao gồm có cả chi tiết nội dung số tiền phạt nộp chậm, thay vì chỉ có tổng tiền như trước đây.
 
Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại tờ trình số 110/TTr-KBNN ngày 22/4/2013 của KBNN về việc triển khai TTSPĐT với Ngân hàng Vietcombank, việc triển khai ứng dụng TTSPĐT trong thời gian tới sẽ được thực hiện tại cả các KBNN cấp tỉnh mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng này, để việc chuyển ngoại tệ về SGD sẽ được thực hiện theo quy trình đối chiếu và quyết toán hàng ngày, không phải là cuối tháng theo cơ chế và quy trình quản lý hiện nay. Theo đó, quy trình xử lý các khoản thu NSNN bằng ngoại tệ về KBNN trên ứng dụng TCS tập trung sẽ phải thay đổi để đáp ứng việc đối chiếu và chuyển về SGD KBNN hàng ngày, phù hợp với quy trình TTSPĐT.
 
Ngoài những nội dung trên, từ kết quả triển khai phối hợp thu NSNN trong điều kiện triển khai TTSPĐT cũng đã phát sinh một số yêu cầu, tiện tích phục vụ cho công tác xử lý, kiểm tra... của địa phương cũng như việc giám sát, quản lý của trung ương.
 
Chính vì thế, việc nâng cấp chương trình TCS tập trung là cần thiết để đáp ứng các thay đổi của quy trình nghiệp vụ thu NSNN trong hệ thống KBNN, bổ sung thêm các yêu cầu về quản trị, vận hành chương trình, các tiện ích nhằm giúp cho người sử dụng khai thác chương trình một cách tối đa, thuận lợi đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển KBNN từ nay đến năm 2020.
 
Mục tiêu nâng cấp phần mềm TCS tập trung
 
Việc nâng cấp chương trình TCS tập trung để nâng cao hiệu quả công tác thu NSNN của KBNN nhằm: Đáp ứng yêu cầu của các Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013; Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013; Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013;  Đáp ứng quy trình thu ngoại tệ theo định hướng quy trình thanh toán song phương điện tử theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Tờ trình số 110/TTr-KBNN ngày 22/4/2013 của KBNN về việc triển khai TTSPĐT với Ngân hàng Vietcombank. Xây dựng thêm một số tiện ích nhằm hỗ trợ người sử dụng trong quá trình vận hành phần mềm TCS tập trung.
 
Nâng cấp ứng dụng TCS tập trung nhằm đáp ứng các thay đổi sau:  Thông tư cải cách hành chính của Thuế (Thông tư 119/2014/TT-BTC) và Hải quan (Thông tư 126/2014/TT-BTC) nhằm tạo điều kiện nộp thuế thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp:
 
+ Chỉnh sửa mẫu giấy nộp tiền vào NSNN, thông điệp truy vấn thông tin người nộp thuế trên portal của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.
 
+ Chỉnh sửa quy trình xử lý chứng từ thu (đặc biệt là thu thuế xuất nhập khẩu) phải đảm bảo 15 phút là cung cấp được chứng từ cho cơ quan thu như ký kiểm soát rồi mới in giấy nộp tiền, phân cấp ký, ký theo lô,...
 
- Nhập, hạch toán và truyền cho cơ quan thu lệnh hoàn trả kiêm khấu trừ cho nhiều cơ quan thu.
 
- Lập chứng từ, tạo bảng kê chứng từ, truyền cho cơ quan thu ứng với các loại chứng từ mới: Ủy nhiệm chi, giấy rút vốn, giấy rút dự toán và các đoạn COA cho vế nợ.
 
- Nhận chứng từ từ ngân hàng: cho phép nhận các món thu sau giờ cut off của ngày cuối tháng vào ngày cuối tháng; đáp ứng thu ngoại tệ.
 
- Quản lý đối chiếu đáp ứng nghiệp vụ thu ngoại tệ.
 
- Quản lý những ngày cuối tháng, ngày nghỉ.
 
- Truyền nhận giấy nộp tiền được lập từ  biên lai thu và các biên lai thu  đính kèm thành một giao dịch để tránh sai sót từ ngân hàng trong quá trình gom biên lai thu.
 
- Truy vấn thông tin người nộp thuế từ cổng thông tin thuế và thông tin tờ khai với cổng thông tin hải quan dựa trên thông tin số tờ khai.
 
- Chỉnh sửa một số mẫu báo cáo, bảng kê như: Báo cáo chi tiết thu phạt; Báo cáo tổng hợp tình hình thu phạt; Báo cáo thu phạt toàn địa bàn; Bảng kê đối chiếu với ngân hàng và cơ quan thu...
 
- Bổ sung thêm thông tin phạt chậm nộp trên biên lai thu theo Thông tư 153/2013/TT-BTC.
 
- Bổ sung thêm các tiện ích hỗ trợ KBNN tỉnh tham gia hệ thống với vai trò của mình như nhận tự động chứng từ ngân hàng truyền về, truyền nhận giấy nộp tiền được lập từ biên lai thu và các biên lai thu đính kèm thành một giao dịch để tránh sai sót từ ngân hàng trong quá trình gom biên lai thu.
 
Yêu cầu về công nghệ sử dụng để nâng cấp TCS tập trung
 
Công cụ phát triển và nền tảng công nghệ:
 
- Hệ quản trị CSDL: Oracle 11G
 
- Công cụ phát triển: Oracle Developer; công cụ làm report: Crystal report
 
- Kiến trúc ứng dụng: 3 lớp với CSDL và máy chủ ứng dụng tập trung
 
- Máy chủ chạy ứng dụng: Oracle WebLogic Server 11g
Môi trường hệ thống:
 
- Máy chủ CSDL: sử dụng máy chủ dành cho chương trình TCS tập trung hiện có
 
- Máy trạm: cài hệ điều hành Window XP hoặc Window 7 hoặc Window 8, sử dụng IE6 đến IE8
 
- Hệ thống mạng: sử dụng hệ thống mạng WAN KBNN và hệ thống mạng của Bộ Tài chính hiện có.
 
Việc nâng cấp chương trình TCS tập trung sau khi hoàn thành sẽ được tiến hành triển khai thí điểm tại hai đơn vị là: Phòng Thanh toán (Vụ Kế toán Nhà nước) và KBNN thành phố Hồ Chí Minh trước khi tiến hành tập huấn và triển khai diện rộng trên phạm vi toàn quốc.
 
(Thành Quang)