Tiếp nhận tàu Hữu nghị của Trung Quốc.

Nguồn viện trợ nước ngoài

Trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của bạn bè năm châu và nhân dân tiến bộ trên thế giới, đặc biệt là nguồn viện trợ từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.

Nhân dân thủ đô hăng hái chi viện cho chiến trường miền Nam.

Tài chính phục vụ đấu tranh miền Nam

Hướng về miền Nam ruột thịt, cả nước nỗ lực làm việc bằng hai, sẵn sàng chi viện cao nhất sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Thực hiện khát vọng sâu thẳm của nhân dân Việt Nam: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, hàng nghìn cán bộ tài chính đã vào chiến trường, trực tiếp tham gia chiến đấu và vận hành nền tài chính của Chính phủ phù hợp với điều kiện cách mạng miền Nam.

Một số mẫu tiền.

Thống nhất tiền tệ trên toàn miền Bắc

Cuộc thống nhất tiền tệ trên toàn miền Bắc được tiến hành cuối năm 1954. Chính phủ thu đổi tiền Ngân hàng Đông Dương của địch và phát hành tiền Ngân hàng của ta trong những vùng mới giải phóng. Tháng 2/1959, Chính phủ tiếp tục cải cách tiền tệ nhằm đẩy mạnh công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Nông dân miền Bắc trong buổi lễ cắm thẻ nhận ruộng.

Cải cách ruộng đất

Cải cách ruộng đất được Đảng ta thực hiện trong lúc cuộc kháng chiến đang trên đà đi tới thắng lợi đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ. Hòa bình lập lại, Đảng tiếp tục đẩy mạnh cải cách ruộng đất, tạo điều kiện cho việc khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Trụ sở Bộ Tài chính sau ngày tiếp quản Thủ đô (nay là Bảo tàng Cách mạng).

Giai đoạn 1955 - 1975: Tài chính trong thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam

Đất nước bước vào thời kỳ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ngành Tài chính tiếp tục động viên tinh thần thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của tài chính nhân dân, hoàn thiện các chính sách, chế độ phù hợp tình hình kinh tế thời chiến. Cả nước thắt lưng buộc bụng, nỗ lực làm việc bằng hai, chắt chiu từng đồng vốn cho công cuộc xây dựng cơ sở vật chất, bảo vệ miền Bắc XHCN và chi viện ở mức cao nhất sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt.

Nhân dân Tây Bắc cùng bộ đội thu hoạch lúa mùa trong thời kỳ kháng chiến.

Tất cả cho chiến thắng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II xác định tài chính là then chốt, thực hiện chính sách động viên và quản lý tài chính theo hướng “Tăng thu, giảm chi, thống nhất quản lý thu chi tài chính”, chuyển hẳn từ chính sách đóng góp theo tự nguyện sang đóng góp theo nghĩa vụ, phù hợp với khả năng thu nhập của từng người, từng hộ gia đình.

Khẩu hiệu kêu gọi nhân dân tích cực mua công trái.

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên mọi miền Tổ quốc, nhân dân tích cực ủng hộ kháng chiến dưới các hình thức hũ gạo kháng chiến, quỹ nuôi quân, quỹ huấn luyện dân quân, quỹ bình dân học vụ, quỹ giúp đồng bào tản cư…

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Với bản chất hiếu chiến, thực dân Pháp đã cố tình mở rộng chiến tranh xâm lược. Được đế quốc Anh và Mỹ ở miền Nam tiếp sức, từ khi đưa quân ra miền Bắc theo quy định của Hiệp định sơ bộ, thực dân Pháp nuốt lời hứa, gạt bỏ mọi khả năng thương lượng, ráo riết mở rộng chiến tranh.

Tranh minh họa: Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng báo cáo với đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Trưởng ban Tài chính của Đảng về việc thành lập cơ quan ấn loát.

Giai đoạn 1945 - 1954: Giấy bạc tài chính Việt Nam

Để khẳng định chủ quyền độc lập, bảo đảm nguồn lực tài chính, phục vụ sản xuất, chiến đấu, đời sống, Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã giao cho Bộ Tài chính tổ chức in, phát hành giấy bạc tài chính Việt Nam. Ngày 15/11/1945, Cơ quan Ấn loát thuộc Bộ Tài chính được thành lập.

Các nhà tư sản dân tộc và nhân dân thủ đô Hà Nội sôi nổi hưởng ứng "Tuần lễ Vàng".

Giai đoạn 1945 - 1954: Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng

Ngày sau khi thành lập, chính quyền cách mạng phải đối mặt với tình thế nghìn cân treo sợi tóc: Kinh tế kiệt quệ; Ngân quỹ Trung ương chỉ còn vẻn vẹn 1,25 triệu đồng Đông Dương, trong đó có 580 nghìn đồng rách nát chờ tiêu hủy; Nợ các khoản lên đến 564 triệu đồng...