Công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH

Thắng lợi của giai đoạn khôi phục kinh tế cải tạo XHCN đã tạo điều kiện cần thiết cho miền Bắc khởi đầu sự nghiệp Công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Nhà máy Dệt Nam Định - Đơn vị được chọn làm thí điểm chế độ thu quốc doanh đầu tiên.Nhà máy Dệt Nam Định - Đơn vị được chọn làm thí điểm chế độ thu quốc doanh đầu tiên.

Tài chính vừa tập trung cải tiến chế độ thu phù hợp với thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể đã hình thành, lớn mạnh, vừa tăng cường đầu tư vốn phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, đưa công nghiệp tiến lên một bước mới.

 Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính

Công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH ảnh 1

Bác Hồ về thăm Khu Liên hợp Gang thép Thái Nguyên - “đứa con đầu lòng” của nền công nghiệp Việt Nam.

Công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH ảnh 2

Nhà máy xi măng Hải Phòng.

Công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH ảnh 3

Khánh thành Khu công nghiệp Cao - Xà - Lá, Hà Nội.

Công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH ảnh 4

Nhà máy Phân đạm Hà Bắc.