Giai đoạn 1945 - 1954: Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng

Ngày sau khi thành lập, chính quyền cách mạng phải đối mặt với tình thế nghìn cân treo sợi tóc: Kinh tế kiệt quệ; Ngân quỹ Trung ương chỉ còn vẻn vẹn 1,25 triệu đồng Đông Dương, trong đó có 580 nghìn đồng rách nát chờ tiêu hủy; Nợ các khoản lên đến 564 triệu đồng...

Các nhà tư sản dân tộc và nhân dân thủ đô Hà Nội sôi nổi hưởng ứng "Tuần lễ Vàng".Các nhà tư sản dân tộc và nhân dân thủ đô Hà Nội sôi nổi hưởng ứng "Tuần lễ Vàng".

Trước tình hình đó, ngành Tài chính phải nhanh chóng bảo đảm nguồn lực tài chính cùng Chính phủ lâm thời đối phó với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Chính phủ đã ban hành Quốc lệnh thành lập "Quỹ Độc lập" để thu nhận các món tiền và đồ vật mà nhân dân tự nguyện quyên góp.

Qua Quỹ Độc lập, từ ngày 17 đến 24/9/1945, Tuần lễ Vàng được tổ chức. Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng đã thu được trên 20 triệu đồng Đông Dương và khoảng 370 kg vàng. 

Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính
 

Giai đoạn 1945 - 1954: Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng ảnh 1
Quốc lệnh số 4 ngày 4/9/1945 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ Độc lập.

Giai đoạn 1945 - 1954: Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng ảnh 2
Các nhà tư sản dân tộc và nhân dân thủ đô Hà Nội sôi nổi hưởng ứng "Tuần lễ Vàng".

Giai đoạn 1945 - 1954: Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng ảnh 3
Cuộc bán đấu giá tranh vẽ chân dung Bác Hồ trong Tuần lễ Vàng đã trở thành buổi mít tinh diễu hành của quần chúng nhân dân.