Giai đoạn 1955 - 1975: Tài chính trong thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam

Đất nước bước vào thời kỳ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ngành Tài chính tiếp tục động viên tinh thần thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của tài chính nhân dân, hoàn thiện các chính sách, chế độ phù hợp tình hình kinh tế thời chiến. Cả nước thắt lưng buộc bụng, nỗ lực làm việc bằng hai, chắt chiu từng đồng vốn cho công cuộc xây dựng cơ sở vật chất, bảo vệ miền Bắc XHCN và chi viện ở mức cao nhất sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt.

Trụ sở Bộ Tài chính sau ngày tiếp quản Thủ đô (nay là Bảo tàng Cách mạng).Trụ sở Bộ Tài chính sau ngày tiếp quản Thủ đô (nay là Bảo tàng Cách mạng).

Sự nghiệp tài chính ở hai miền đất nước trong thời kỳ 1954 - 1975 đã phát huy tác dụng to lớn phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng miền Bắc XHCN và chi viện miền Nam, góp phần to lớn cùng cả nước tạo nên Đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính
 

Giai đoạn 1955 - 1975: Tài chính trong thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam ảnh 1

Đoàn quân về tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954.

Giai đoạn 1955 - 1975: Tài chính trong thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam ảnh 2

Quân Pháp rút khỏi Sở Kho bạc Hà Nội.

Giai đoạn 1955 - 1975: Tài chính trong thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam ảnh 3

Cán bộ Tài chính tiếp quản trụ sở Bộ Tài chính năm 1954.