Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên mọi miền Tổ quốc, nhân dân tích cực ủng hộ kháng chiến dưới các hình thức hũ gạo kháng chiến, quỹ nuôi quân, quỹ huấn luyện dân quân, quỹ bình dân học vụ, quỹ giúp đồng bào tản cư…

Khẩu hiệu kêu gọi nhân dân tích cực mua công trái.Khẩu hiệu kêu gọi nhân dân tích cực mua công trái.

Từ năm 1946 – 1950, Chính phủ đã phát hành công trái: Năm 1946 phát hành 5 triệu đồng ở Nam Bộ; Năm 1948, phát hành 500 triệu công phiếu kháng chiến; Năm 1950 phát hành công trái quốc gia ghi mệnh giá bằng thóc, tổng số phát hành 100.000 tấn thóc. 

Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính
  

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến ảnh 1

Hũ gạo kháng chiến.

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến ảnh 2

Tượng hũ gạo nuôi quân.

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến ảnh 3

Lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến nhân dịp phát hành công trái quốc gia.

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến ảnh 4

Cẩm nang hướng dẫn về công trái quốc gia.

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến ảnh 5
Công phiếu kháng chiến.

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến ảnh 6
Công trái quốc gia.

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến ảnh 7
Công phiếu nuôi quân.

Huy động nguồn tài chình cho kháng chiến ảnh 8

Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tổng kết đợt phát hành công trái thắng lợi.