Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Với bản chất hiếu chiến, thực dân Pháp đã cố tình mở rộng chiến tranh xâm lược. Được đế quốc Anh và Mỹ ở miền Nam tiếp sức, từ khi đưa quân ra miền Bắc theo quy định của Hiệp định sơ bộ, thực dân Pháp nuốt lời hứa, gạt bỏ mọi khả năng thương lượng, ráo riết mở rộng chiến tranh.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 20/12/1946, thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đáp lời kêu gọi của Bác, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên. Từ đêm 19/12/1946 đến 18/2/1947, trong vòng 60 ngày đêm, quân và dân Hà Nội đánh gần 200 trận, tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực địch, giam chân chúng nhiều ngày để hậu phương kịp tổ chức, triển khai thế trận kháng chiến lâu dài, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, Mặt trận di chuyển về căn cứ an toàn, bảo vệ hàng chục vạn đồng bào thủ đô dời thành phố về vùng kháng chiến.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với nhiệm vụ vừa chống giặc đói, giặc dốt, vừa chống giặc ngoại xâm, theo đường lối của Đảng, ngành Tài chính đã biết dựa vào dân, các chính sách Tài chính được hình thành với hình thức động viên hợp lý, hợp lòng dân, khuyến khích sự đóng góp tự nguyện của dân, đáp ứng yêu cầu về tổ chức và xây dựng Nhà nước Cách mạng.

 Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính

Trước đòi hỏi ngày càng lớn của cuộc kháng chiến, ngành Tài chính đã thực hiện chính sách động viên và quản lý tài chính trong thời chiến, chuyển từ chính sách động viên đóng góp tự nguyện kết hợp với khả năng và nguồn thu nhập. Nhờ có nguồn thu vững chắc qua thuế nông nghiệp, thuế công thương, cùng với sự đóng góp to lớn của nhân dân về nhân lực, vật lực, ngành Tài chính đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954), viết nên bản anh hùng ca mới của dân tộc “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Để bảo đảm phát hành tiền phục vụ kháng chiến và kiến quốc, ngành Tài chính đã tổ chức vận chuyển các phương tiện in ấn ra vùng ATK. Mặc dù bị máy bay địch oanh tạc và phải di chuyển qua nhiều địa điểm, một số cán bộ đã anh dũng hy sinh nhưng các cán bộ tài chính vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 1

Nhà làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ở An toàn khu - ATK (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 2

Hội đồng Chính phủ tại ATK, Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến - người thứ nhất từ trái sang.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 3

Bộ trưởng Lê Văn Hiến cùng các đồng chí lãnh đạo Nha Tài chính tại ATK.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 4

Con dấu - Phòng Tài chính Bắc Bộ sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 5

Hội nghị cán bộ Tài chính toàn quốc lần thứ 3.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 6

Một số hiện vật Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến sử dụng trong thời kỳ ở ATK.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 7

Sổ tay ghi chép của Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 8

Tác phẩm “Nhật ký của một Bộ trưởng” và “Chuyến công cán đặc biệt” được Bộ trưởng Lê Văn Hiến viết trong thời kỳ kháng chiến.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 9

Cán bộ ngành Tài chính vận chuyển máy in tiền lên ATK.

Tài chính Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ảnh 10

Bộ trưởng Lê Văn Hiến cắt băng khánh thành cơ sở in tiền ở ATK.