4 ngân hàng được tăng vốn điều lệ

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của 4 ngân hàng, bao gồm Vietcombank, Tiên Phong Bank, Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và Ngân hàng BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM) chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
4 ngân hàng được tăng vốn điều lệ

Cụ thể, tại văn bản số 5833/NHNN-TTGSNH, NHNN đã chấp thuận việc Vietcombank tăng vốn điều lệ từ 26.650.203.340.000 đồng lên 35.977.774.500.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016.

Tại văn bản số 5771/NHNN-TTGSNH, NHNN chấp thuận việc Tiên Phong Bank (TPB) tăng vốn điều lệ từ 5.550.000.000.000 đồng (Năm nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng) lên 5.842.105.000.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông TPB thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 và Hội đồng quản trị TPB thông qua tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-TPB.HHĐQT ngày 23/05/2016.

Bên cạnh đó, Thống đốc NHNN cũng chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn được cấp đối với BPCE IOM chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh thêm 15 triệu USD từ 61.708.685 USD lên mức 76.708.685 USD và Ngân hàng SinoPac chi nhánh TP Hồ Chí Minh tăng vốn từ 25.951.077 USD lên 65.951.077 USD.

(T.N)